Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kas vēlas organizēt sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas publisku pasākumu iesniedz iesniegumu attiecīgās vietas pagastu pārvaldē.
Publisks pasākums — fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
Publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais vadītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.
Pasākuma organizators - rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dokumenti iesniedzami vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms plānotā pasākuma (Pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju attiecīgajai Valsts policijas iestādei). Jānodrošina pasākuma teritorijas sakopšana pēc pasākuma norises.
  Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde.

  Uzrādāmie un iesniedzamie dokumenti:
  Līgums:
  o ar kārtības uzturētājiem,
  o ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību,
  o ar personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību,
  • Detalizēts pasākuma plāns,
  • Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators,
  • Satiksmes organizācijas shēma ( gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību),
  • Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti,
  • Apdrošināšanas polise. Saskaņā ar MK 08.05.2007 noteikumiem Nr. 298 „ Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ir jāapdrošina publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskā atbildība,
  • iesniedzot pieteikumu pa e-pastu, tam jābūt apstiprinātam ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Saskaņā ar Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošiem noteikumiem Nr. 48 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām (skatīt sadaļā "Cita informācija", "Normatīvie akti").
  Pēc nodevas samaksas tiek izsniegta atļauja.

Saņemt pakalpojumu