Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja vēlaties organizēt publisku sapulci, gājienu, piketu Limbažu novadā, saskaņā ar likumu „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, ir jāsaņem Limbažu novada pašvaldības atļauja.
Ikvienam atbilstoši likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.
Sapulces, gājiena un piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas:
• nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
• nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
• cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība Latvijā ir aizliegta;
• gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;
• atzīta par rīcības nespējīgu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kas vēlas rīkot sapulci, gājienu vai piketu, pašvaldībā iesniedz pieteikumu, norādot:
  1. pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
  2. pasākuma mērķis;
  3. pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
  4. sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
  5. plānotais dalībnieku skaits;
  6. kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi;
  7. organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;
  8. pasākuma vadītājs;
  9. pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.
  Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
  Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.
  Pieteikumam pievieno:
  • līguma kopiju, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
  • pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem;
  • rakstisku saskaņojumu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga par pasākuma organizēšanu (gadījumos, ja tiks izmantots bezpilota gaisa kuģis);
  • pasākuma vadītājs un viņa palīgi vienlaikus ar pieteikumu iesniedz paziņojumu, ka viņi uzņemas atbildību par Likuma ievērošanu pasākuma laikā.
  Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Organizators kārtības uzturēšanai var pieaicināt apsardzes komersantu. Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt viņu skaitu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas Likuma prasības. Izskatot pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldība ņem vērā policijas un citu kompetentu valsts un pašvaldības institūciju atzinumus par Likumā minētajiem apdraudējumiem.
  Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un novērsti Likumā minētie apdraudējumi vai pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 6h pirms pieteiktā pasākuma norises. Izsniedz atļauju atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums pašvaldībai

Normatīvie akti