Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijā tiek piešķirts, ja personai nepieciešamās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojuma apjomu vai aprūpes apjoms nepieciešams lielāks nekā to iespējams nodrošināt ar aprūpes pabalstu, un persona vēlas saņemt sociālo pakalpojumu veco ļaužu mītnē un nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona vai viņas likumiskais pārstāvis Limbažu novada Sociālajā dienestā (ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Limbaži – Limbažos, Klostera ielā 2, ja deklarētā dzīvesvieta ir Umurgas pagastā – Umurgā, U. Sproģa ielā 5, ja deklarētā dzīvesvieta ir Viļķenes pagastā – Viļķenē, Dārza ielā 1, ja deklarētā dzīvesvieta ir Pāles pagastā – Pālē, Skolotāju ielā 2, ja deklarētā dzīvesvieta ir Katvaru pagastā – Katvaru pag. Pociemā, Liepu ielā 8, ja deklarētā dzīvesvieta ir Skultes pagastā – Skultē, Mandegās, „Pagastmājā”, ja deklarētā dzīvesvieta ir Limbažu pagastā – Limbažos, Jūras ielā 58, ja deklarētā dzīvesvieta ir Vidrižu pagastā – Vidrižu pag., „Liepās”) iesniedz klātienē:
  - iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu (vēlmi pārcelties uz dzīvi veco ļaužu mītnē)
  - ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo traucējumu veidu un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir)
  - iztikas līdzekļu deklarāciju
  - psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem)
  - informāciju par apgādnieku (apgādnieka ģimeni): vai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, vai veikts ienākumu izvērtējums.

  Ja līdzfinansējumu maksās persona vai viņas apgādnieki, iesniegumu iesniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldība maksā sociālā pakalpojuma izmaksu līdzfinansējumu par personām, kurām nav likumīgo apgādnieku, kā arī par personām, kuru likumīgie apgādnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgām personām vai arī gadījumos, kad likumīgajiem apgādniekiem veikts ienākumu izvērtējums un pieņemts lēmums, ka viņiem nav jāmaksā par personas aprūpi institūcijā. Persona maksā 90% (no 2020.gada 1.janvāra – 85%) no savas pensijas, piemaksas par aprūpi institūcijā.