Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Informāciju par Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēm un pieteikšanās kārtību var iegūt klātienē, telefoniski vai elektroniski Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļā. Informāciju par pieteikšanās kārtību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās izglītības vai pašvaldības dibinātās interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm var iegūt konkrētā izglītības iestādē.

  Vecāki vai izglītojamā bērna likumīgais aizbildnis, vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību konkrētajā izglītības iestādē klātienē iesniedz tās vadītājam, direktoram adresētu iesniegumu.
  Uzrādāmie un iesniedzamie dokumenti:
  • vecāku personu apliecinošs dokuments;
  • bērna dzimšanas apliecība;
  • iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti, stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā, 1. un 10. klasē;
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību; (pilngadīgā izglītojamā izraksts no medicīniskās kartes)
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
  Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma pieprasītāja izvēlētā izglītības iestāde pēc dokumentu izskatīšanas izdod direktora, vadītāja rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu vai neuzņemšanu izglītības iestādē un informē pakalpojuma pieprasītāju ar pieņemto lēmumu pēc viņa pieprasītā kanāla.