Akciju sabiedrība "Skulte LNG Terminal" ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru projektam “Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība”.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana tika organizēta no š.g. 17.jūnija līdz 15.jūlijam. Tā kā šajā laikā nebija iespējams nodrošināt atsevišķu Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu īpašnieku (tiesisko valdītāju) individuālu informēšanu, Akciju sabiedrība "Skulte LNG Terminal" sagatavojusi paziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

PAZIŅOJUMS
Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums:

Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība

Ierosinātājs:

AS "Skulte LNG Terminal", reģistrācijas Nr. 40103976384
Tālrunis: +371 29452558
Tīmekļa vietne: www.skultelng.lv                                                            

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novads

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2016.gada 24.maijā.

Paredzētās darbības apraksts:

Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Sašķidrinātās dabasgāzes terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 m3.

Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu ~ 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuvenais garums zemūdens cauruļvadam līdz krasta zonai - 5,5 km, zem kāpu zonas - 0,5 km un sauszemes pazemes cauruļvada garums ~ 33,5 km. Projektējamā gāzes vada diametrs - DN 700 mm, darba spiediens gāzes vadā - 55 bar.

Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „VIA Baltica” piedāvāti 3 trases alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”. Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvariantu). Projekta pārrobežu ietekme nav paredzama.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietne www.skultelng.lv

Limbažu novada dome (darba laikā),
Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 3. decembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: +371 67321173, fakss: + 371 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)