Limbažu novada dome 28.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.751 (protokols Nr.11, 11). Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Grīviņi” Limbažu pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606 (0,9 ha platībā).

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24702

Jautājumu gadījumā griezties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas/vadītāja vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-17:00.