Limbažu novada dome 30.06.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.638 (protokols Nr.9, 17). Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Kaijas” Skultes pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66760133153 (1,7ha platībā).

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24397

Jautājumu gadījumā griezties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas/vadītāja vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-17:00.