Limbažu novada dome 22.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.913 (protokols Nr.13, 25). Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Ķirrulauks” Liepupes pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070108 (7,0938 ha platībā).

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Jautājumu gadījumā vērsties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas Gunas Paegles: guna.paegle@limbazunovads.lv, tālr.64024990, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smilšu ielā 9 (207.kab.), Salacgrīvā, Limbažu novadā.