Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.292 (20.11.2015.) notiek ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novada Viļķenes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA „Sfagnum” (reģ. Nr. 50103790551), adrese: Zolitūdes iela 46A - 7, Rīga, LV-1029.

IVN izstrādātāja ir SIA „Eirokonsultants” (reģ. Nr. 40003403888), adrese: Elizabetes iela 2- 406, Rīga, LV- 1010.

Tiek izskatītas trīs kūdras ieguves tehnoloģiskās alternatīvas, un IVN rezultātā ir rasta koriģēta samazināta apjoma alternatīva kā optimāls kompromiss starp sabiedrības sociāli ekonomisko ieguvumu un zaudējumu dabas vērtībām.

Ar IVN var iepazīties:

  • Limbažu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001),
  • Viļķenes pagasta pārvaldē (Dārza iela 1, Viļķene, Limbažu novads, LV-4050),
  • internetā: www.eirokonsultants.lv/Rustuzi

no š.g. 12. marta līdz 12. aprīlim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. +371 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sabiedriskā apspriešana notiks 26. martā plkst. 18.00 Viļķenes pagasta pārvaldē.

SIA „Eirokonsultants”
kontakttālrunis +371 29277744