Saskaņā ar Limbažu novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu “Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.23, 34.§ ) ir uzsākta Limbažu novada Attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 26/11/2015. līdz 30/12/2016.
Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu Limbažu novadam, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Limbažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Noteikt Limbažu novada vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzienus.
Šī dokumenta īstenošanas periods ietvers Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu (2014.- 2020.gads) un tas tiks saskaņots ar nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem attīstības mērķiem un prioritātēm.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2017.-2023. gadam.

Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic Limbažu novada domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks organizētas sešas tematiskās darba grupas:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa.
  • Izglītības darba grupa.
  • Sporta darba grupa.
  • Kultūras darba grupa.
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
  • Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides darba grupa.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā (2016. februāris – marts);
  • piedaloties darba grupās (2016. februāris – marts);
  • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks –2016. jūnijs - septembris);
  • piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks –2016. septembris)

Lūdzam izteikt vēlmi līdzdarboties attīstības programmas izstrādē: elektroniski aizpildot iesniegumu (Iesniegums), to nosūtot uz e-pastu: dome@limbazi.lv vai rakstiski aizpildot iesniegumu Limbažu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 16, Limbaži) vai pagastu pārvaldēs, norādot vēlamo darba grupu. Dalībai darba grupās lūgums pieteikties līdz 08.01.2016.

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Limbažu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrādei - elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: dome@limbazi.lv vai rakstiski, adresējot to Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, līdz 01.02.2016.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja, tālr.: +371 64020416, e-pasts: girts.ieleja@limbazi.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Limbažu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrādē!