Limbažu novada dome 24.02.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.168 (protokols Nr.2, 64.§). Lokālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Vaboles”, “Arāji”, “Lejas Strūgas” Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienības (74,6 ha platībā).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu, iepriekš minētajai Teritorijai mainot nekustamā īpašuma funkcionālo zonējumu no lauku zeme (L) uz indeksētu lauksaimniecības teritoriju (L1) ar apbūves parametriem un papildizmantošanas veidu rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas pieļautu vēja ģeneratoru būvniecību.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir nekustamo īpašumu “Vaboles”, “Arāji”, “Lejas Strūgas” Skultes pagastā, Limbažu novadā īpašnieks SIA “Lādes piens”, Reģ. Nr. 55403040741.

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23194

Jautājumu gadījumā griezties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas/vadītāja vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-17:00.