Limbažu novada pašvaldība informē, ka ar Limbažu novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr.538 (protokols Nr.6, 33.) uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir AS “CRYO BALTIC” (Reģistrācijas numurs: 40203139480).

Lokālplānojuma teritorija atrodas pilsētas centrālajā daļā, blakus Viļņu un Tērces ielām.

Saskaņā ar Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošajiem, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42. "Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums" teritorija atrodas Darījumu un komercteritorija teritorijā (DK un DK-2).

Lokālplānojums paredz grozīt Teritorijas plānojumu (paredzēt funkcionālo zonējumu Publiskās apbūves teritorija (P) un Kickiņurgai funkcionālo zonējumu ūdeņu teritorija (Ū)), lai radītu priekšnoteikumus teritorijas attīstībai un rastu kompleksus risinājumus teritorijas turpmākai attīstībai, nodrošinot īpašuma izmantošanas iespējas atbilstoši ierosinātāja iecerei izveidot degvielas uzpildes staciju.