Limbažu novada dome 28.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.752 (protokols Nr.11, 12). Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Jūrasakmentiņi” Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66760030054 (0,5912 ha platībā).

Ar pašvaldības lēmumu, detālplānojuma teritoriju, izstrādes mērķi un ierosinātāju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24704

Jautājumu gadījumā griezties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā pie teritorijas plānotājas/vadītāja vietnieces Sandras Paegles: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724, konsultāciju laikā pirmdienās no 9:00-17:00.