Pamatojoties uz Limbažu novada domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 174 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 66720040371, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā redakcijas pilnveidošanu” tiks veikta lokālplānojuma redakcijas pilnveidošana.

Lokālplānojuma izstrādes gaitai aicinām sekot līdzi https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19136