Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pilskalna mežs”, ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes pagastā, Limbažu novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2022.gada 28. aprīlī Limbažu novada domē tika pieņemts lēmums Nr. Nr.448 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pilskalna mežs”, ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes pagastā, Limbažu novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Liepupes pagasta teritorijas plānojumu ar mērķi sekmēt teritorijas labiekārtošanu un attīstību.

Lokālplānojuma izstrādātājs: Limbažu novada pašvaldība.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks:

No 16.05.2022. līdz 13.06.2022.

Salacgrīvas apvienības pārvaldē, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033.

Par tikšanos klātienē vienoties ar telpiskās attīstības plānotāju pa tālruni 26662248.

Priekšlikumus elektroniski iesniegt: pasts@limbazunovads.lv

Materiālu pieejamības vieta izdrukas formātā:

Salacgrīvas apvienības pārvalde, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033.

Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Mežgravas, Salacgrīvas novads,LV-4023.

Vineta Krūze, vineta.kruze@limbazunovads.lv, 26662248.

Publiskās apspriešanas sanāksme:

27.05.2022. plkst. 14:00

https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=me509380c9d23ad274faff34e2009db2c

Meeting number (access code): 2733 893 3989

Meeting password: gHKcpgXq885

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19133

https://www.limbazunovads.lv