Pamatojoties uz Limbažu novada domes 24.02.2022. lēmumu Nr. 173 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pilskalna mežs”, ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes pagastā, Limbažu novadā redakcijas pilnveidošanu” tiks veikta lokālplānojuma redakcijas pilnveidošana.

Lokālplānojuma izstrādes gaitai aicinām sekot līdzi https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19133