Limbažu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.18, 9.§) „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Silaine”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu un vides pārskata projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 12.septembra līdz 2016.gada 10.oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos, 4.stāvā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās pašvaldības darba laikā. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 13.00-18.00 pie projekta vadītājas L.Viļčinskas (tel. +371 29154564​​​​​​​) Limbažu novada domē, 4.stāvā, 410.kabinetā. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 30.septembrī plkst.10.00 Limbažu novada pašvaldības mazajā zālē – Rīgas ielā16, Limbažos, Limbažu novadā.