Limbažu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§) „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Silaine”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un vides pārskata projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 6.februāra līdz 2017.gada 27.februārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos, 4.stāvā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās pašvaldības darba laikā. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 13.00-18.00 pie projekta vadītājas L.Viļčinskas (tel. +371 29154564) Limbažu novada domē, 4.stāvā, 410.kabinetā. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2017.gada 17.februārī plkst.10.00 Limbažu novada pašvaldības mazajā zālē – Rīgas ielā16, Limbažos, Limbažu novadā.