Limbažu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 11.§) „Par lokālplānojuma, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu no publisko iestāžu apbūves teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju 17 zemes gabaliem “Jaunkāpas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no Publisko iestāžu apbūves teritorijas (P) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) 17 zemes vienībās „Jaunkāpas”, Ziemeļblāzmā, Skultes pagastā. Limbažu novada teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas nekustamo īpašumu izmantošanai un ilgtspējīgu vides attīstību.

Publiskā apspriešana notiks no 2020. gada 15. jūlija līdz 2020. gada 12. augustam.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu var iepazīties:

  • Skultes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja” Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.;
  • Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos, 4.stāvā, 410. kabinetā;
  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv sadaļā: sabiedrības līdzdalība/publiskās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16427.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt:

  • sūtot uz e-pastu dome@limbazi.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu;
  • Skultes pagasta pārvaldē – “Pagastmāja” Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.;
  • Limbažu novada pašvaldībā – Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās pašvaldības darba laikā. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 13.00-17.00 pie projekta vadītājas L.Viļčinskas Limbažu novada domē, 4.stāvā, 410.kabinetā;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2020. gada 3. augustā plkst.17.00 Skultes pagasta pārvaldē – “Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pag., Limbažu novads.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Līgu Viļčinsku, e-pasts: liga.vilcinska@limbazi.lv, tālr. +371 29154564. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”.