Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”

Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”

Paredzētās darbības norises vieta: Limbažu novads, Sējas novads, Garkalnes novads, Ropažu novads, Inčukalna novads, Salaspils novads, Stopiņu novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2012. gada 8. oktobra lēmums Nr. 502.

Informācija par IVN procedūru: Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, paredzētajai darbībai ir piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 2013. un 2014. gadā notika paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas. Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus un paredzamo starptautiskā dzelzceļa infrastruktūras objekta Rail Baltica būvniecību, paredzētās darbības 1. alternatīvai ir izvēlēta jauna, 1B modifikācija, paralēli iespējamai dzelzceļa Rail Baltica trasei, izvietojot abus infrastruktūras objektus vienotā koridorā. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulcēs minētajos novados tiks apspriesti abi šie infrastruktūras objekti.

Paredzētās darbības apraksts: Ņemot vērā to, ka tautsaimnieciski izdevīgāk, kā arī videi un īpašumiem draudzīgāk ir jau iepriekš apspriestās paredzētās darbības elektropārvades līnijas 1. alternatīvu posmā no Limbažu novada līdz Stopiņu novadam realizēt pa jaunu trasi (1B modifikācija), izbūvējot jaunu 330 kV elektropārvades līniju paralēli dzelzceļa Rail Baltica maršrutam un izvietojot elektropārvades līniju un dzelzceļu Rail Baltica vienā koridorā, pieņemts lēmums no visiem aspektiem izvērtēt šo EPL trases variantu.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • AS ”Latvijas elektriskie tīkli” tīmekļa vietnē www.let.latvenergo.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv
  • attiecīgajās pašvaldībās darba laikā un pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Paredzētās darbības 1B modifikācijas sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

  • Sējas novads – Sējas novada kultūras namā „Loja”, Lojā, Sējas pagastā, 23.02.2015. plkst. 11:00
  • Salaspils novads – Salaspils novada domes Lielajā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, 23.02.2015. plkst. 18:00
  • Limbažu novads – Limbažu novada pašvaldības Lielajā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, 02.03.2015. plkst. 11:00
  • Stopiņu novads – Ulbrokas Kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 04.03.2015. plkst. 18:00
  • Inčukalna novads – Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, 09.03.2015. plkst. 16:00
  • Ropažu novads – Zaķumuižas klubs, Parka iela 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā. 10.03.2015. plkst. 17:00
  • Garkalnes novads – Garkalnes novada domē, Mazjaā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā, 11.03.2015. plkst. 17:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam:

Informāciju sagatavoja:
Valdis Felsbergs
LET sabiedriskās apspriešanas vadītājs