Skulte LNG Terminal

AS "Skulte LNG Terminal" ir uzsācis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un organize paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vērtējamā darbība - sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība - tiek plānota Rīgas jūras līcī, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novados. Pamatojums - Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.maija lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15.panta un Ministru kabineta 2015.gada 13janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību1” 22.punkta nosacījumiem AS "Skulte LNG Terminal" kā vērtējamās darbības ierosinātājs organizē sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00 Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par sanāksmi publicēts laikrakstos: “Krimuldas novada vēstis” 2019.gada 17.jūnija numurā; “Rīgas Apriņķa Avīze” 2019.gada 18.jūnija numurā; “Sējas Novada Ziņas” 2019.gada 20..jūnija numurā; “Auseklis” 2019.gada 21 .jūnija numurā.

Paredzētas darbības nosaukums: Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība
Ierosinātājs: AS "Skulte LNG Terminal", reģistrācijas Nr. 40103976384 Tīmekļa vietne: www.skultelng.lv
Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novads
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2016.gada 24.maijā.
Paredzētās darbības apraksts: Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Sašķidrinātās dabasgāzes terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 m3.Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu ~ 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuvenais garums zemūdens cauruļvadam līdz krasta zonai - 5,5 km, zem kāpu zonas - 0,5 km un sauszemes pazemes cauruļvada garums ~ 33,5 km. Projektējamā gāzes vada diametrs - DN 700 mm, darba spiediens gāzes vadā - 55 bar.Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „VIA Baltica” piedāvāti 3 trases alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”. Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvariantu). Projekta pārrobežu ietekme nav paredzama.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:
  • 2019.gada 29.jūnijā plkst. 11.00Krimuldas Tautas nama zālē,Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
  • 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00Saulkrastu Jauniešu mājā,Raiņa ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160
  • 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00 Limbažu novada domes zālē,Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
  • 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00 Sējas novada domes zālē,„Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
  • AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietne www.skultelng.lv
  • Limbažu novada dome (darba laikā),Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv
  • Krimuldas novada dome (darba laikā),Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai tīmekļa vietnē www.krimulda.lv
  • Sējas novada dome (darba laikā),“ Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 vai tīmekļa vietnē www.seja.lv
  • Saulkrastu novada dome (darba laikā),Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 vai tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: +371 67321173, fakss: +371 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)