Statuss:
Noslēdzies
Projekts „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”

Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”.

2016.gada maijā Limbažu novada pašvaldība uzsākusi īstenot projektu „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”, Nr.16-09-A00403-000079, atbalsts gūts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 245 784,61, no tām EUR 219 397,35 finansē ELFLA un EUR 26387,26 pašvaldība.

Projekta īstenošanas laiks: 11.05.2016.- 03.05.2017.

Plānotās darbības: pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Limbažu novada Skultes pagastā (novadgrāvju ŪSIK kodi: 5342:03; 5342:05, 5342:83, 5342:04) un Vidrižu pagastā (novadgrāvju ŪSIK kodi 5346:21, 5345:30, 5345:31). Atjaunojamo grāvju trasēs paredzēts novākt apaugumu, izvākt kritalas, izjaukt bebru dambjus, aptuveni 8480 m kopgarumā Skultes pagastā un 3440 m kopgarumā Vidrižu pagastā, paredzot videi draudzīgus meliorācijas sistēmu elementu izbūvi.

Uzsākot īstenot projektu, tika veikts iepirkums un 16.08.2016. ir noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA “JOE” par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzības veikšanu, plānots, ka būvprojekti tiks izstrādāti četru mēnešu laikā no līgumu noslēgšanas brīža.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja attīstības un projektu koordinatore Dace Romberga