Statuss:
Noslēdzies
ESF ES ieguldijum 1s

Projekts "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"

(Līguma nr. 2011/0024/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/010)

Limbažu novadā no 2012.gada 1. janvāra līdz 2013.gada 31. decembrim tiek īstenots projekts " Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta un iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”.

Projekts tiek īstenots ar 100% Eiropas struktūrfondu finansējumu, finansējuma apjoms Ls 138 550.

Projektu sagatavoja Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola. Pēc skolu reorganizācijas finansējuma saņēmējs ir Limbažu 3. vidusskola.

Projekta mērķis ir:

  • nodrošināt atbalstu Limbažu novada bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām, ar speciālajām vajadzībām, ar sociālajām problēmām ,
  • veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu,
  • sniegt atbalstu daudzpusīgai viņu attīstībai, piesaistot atbalsta personālu,
  • piedāvājot daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes.

Projekta gaitā - gan mācību periodā, gan vasaras brīvlaikos - tiek īstenots pasākumu kopums ar sinerģijas ideju „Mēs>1”, nodrošināta sadarbība ar projekta partneriem:

  • Limbažu novada pašvaldību
  • Limbažu novada Sociālo dienestu
  • NVA Limbažu filiāli
  • Biedrību ”Mēs nākotnei”
  • Limbažu Bērnu un jauniešu centru
  • Katvaru internātpamatskolu