Limbažu novada domes 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu Nr. 485 „ Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ķirrulauks” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 6, 96.).

Detālplānojuma 1.redakcija nekustamā īpašumā “Ķirrulauks”, Lembužu ciems, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0108, izstrādāta ar mērķi detalizēt Liepupes pagasta teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu – savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija ar turpmākās izpētes statusu (DzS-X).

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiek no 16.jūnija 2023.gadā līdz 14.jūlijam 2023.gadā. Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 04.07.2023. plkst. 17:00.

Pieslēgšanās saite: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/85476083441?pwd=L0VoZENKRDJLVzM1TkR4YUtTWEI4UT09 Meeting ID: 854 7608 3441

Passcode: 3zTPfR

Detālplānojuma 1.redakcija pieejama Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā teritorijas attīstības plānošanas sadaļā www.geolatvija (hipersaite ar unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25286).

Apmeklētāju pieņemšana un materiāli izdrukas formā pieejami: Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu nov., LV-4001, 409.kab. otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, iepriekš piesakoties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Ilonas Zeltiņas pa tālruni 26662248.

Rakstiskos priekšlikumus iesniegt, tos adresējot Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu nov., LV-4001 vai sūtot uz e-pastu: pasts@limbazunovads.lv, vai pievienojot priekšlikumus www.geolatvija pie publicētās detālplānojuma 1.redakcijas.