Limbažu novada domes 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu Nr. 486 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā  1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu” (protokols Nr. 6, 97.).

Lokālplānojums izstrādāts, lai mainītu zemes vienību Tērces ielā 4 un daļā no Viļņu ielas 18, Salacgrīvā, Limbažu novadā funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus no Darījumu un komercteritorijas (DK un DK-2) uz Publiskās apbūves teritorija (P) un Kickiņurgai funkcionālo zonējumu ūdeņu teritorija (Ū). Piekļūšana lokālplānojuma teritorijai risināta no valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži) jeb Viļu ielas  Salacgrīvas pilsētā.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiek no 17.jūnija 2023.gadā līdz 15.jūlijam 2023.gadā. Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta klātienē Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Limbažu nov., LV – 4033,  28.06.2023. plkst. 17:00.

Lokālplānojuma 1.redakcija pieejama Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā teritorijas attīstības plānošanas sadaļā www.geolatvija (hipersaite ar unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24070 ).

Apmeklētāju pieņemšana: Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu nov., LV-4001, 409.kab. otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, iepriekš piesakoties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas Ilonas Zeltiņas pa tālruni 26662248. Materiāli izdrukas formā pieejami Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Limbažu nov., LV – 4033.

Rakstiskos priekšlikumus iesniegt, tos adresējot Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu nov., LV-4001, vai sūtot uz e-pastu: pasts@limbazunovads.lv, vai pievienojot priekšlikumus www.geolatvija pie publicētās lokālplānojuma 1.redakcijas.