Mehanizācijas un Cēsu ielas krustojums

7. februārī Limbažu novada pašvaldībā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Mehanizācijas un Cēsu ielu krustojuma pārbūves risinājumiem. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par Mehanizācijas un Cēsu ielu krustojuma pārbūves projektu pašvaldība organizēja divās daļās. Sanāksmes sākumā Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja un SIA “Projekts 3” pārstāvis Mārtiņš Roops pastāstīja par projektu kopumā un Mehanizācijas un Cēsu ielu krustojuma pārbūves risinājumiem, savukārt sanāksmes otrajā daļā klātesošajiem bija iespēja uzdot sev interesējošos un neskaidros jautājumus. Lai sanāksme noritētu konstruktīvi, pašvaldība tās vadīšanai pieaicināja moderatoru Neilu Balgalvi.

Vispārīgā informācija par projektu

Projekta pilnais nosaukums: Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" “Mehanizācijas, Meža, Tīruma, Uzvaras, Noliktavu un Mazās Noliktavas ielas posmu atjaunošana, pārbūve un izbūve” jeb Limbažu pilsētas rūpnieciskās zonas teritorijas ielu pārbūve.
Šī projekta nosacījumi paredz, ka finansējumu drīkst izmantot tikai rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai, lai šīs teritorijas pielāgotu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo paplašināšanai un sekmētu nodarbinātību, kā arī ekonomisko aktivitāti. Tas ietver:

  • industriālo pieslēgumu ierīkošanu un ar to saistītās jaudas palielināšanu;
  • ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanu;
  • komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanu;
  • atjaunošanai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošanu.

Atbilstoši publiskajā infrastruktūrā ieguldītā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apjomam, no infrastruktūras labumu gūstošiem uzņēmējiem teritorijā, kas ir atjaunota vai kuru plānots atjaunot projekta ietvaros, jānodrošina šādi projekta iznākuma rādītāji:

  • jaunas darba vietas (1 darba vieta par katriem 41 000 ERAF EUR, kas ieguldīti publiskajā infrastruktūrā)
  • nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (1:1 atbilstoši publiskajā infrastruktūrā ieguldītajam ERAF finansējumam).

Piemēram, ja infrastruktūrā ieguldītais ERAF finansējums ir 400 000 EUR, tad komersantiem jānodrošina investīcijas 400 000 EUR + vēl jārada 10 jaunas darba vietas.

Kādēļ labākais risinājums Mehanizācijas un Cēsu ielu krustojuma pārbūvei ir rotācijas apļa izveide?

SIA "Projekts 3" projektētāja Mārtiņa Roopa apsvērumi šāda risinājuma izvēlei:

1. Satiksmes drošība

Rotācijas aplis uzsver pāreju no neapdzīvotas vietas uz apdzīvotu teritoriju. Ļoti būtiski, lai, iebraucot Limbažos, Cēsu un Mehanizācijas ielu krustojumā ātrums tiktu samazināts (shēma). Rotācijas aplis nodrošina maksimālu manevru krustošanās vietu krustojumā (konfliktpunktu) skaita samazinājumu, kā arī nepārtrauktas un vienmērīgas satiksmes plūsmas rezultātā tiek garantēta drošāka satiksmes norise. Nodrošina krustojuma caurlaidspēju lielu kreisā pagrieziena plūsmu gadījumā, kas konkrētajā gadījumā ir pagrieziens no pilsētas centra uz Mehanizācijas ielu. Nodrošina gājējiem un velosipēdistiem ielas šķērsot drošās un visiem satiksmes dalībniekiem saprotamās, pārredzamās vietās. Ielas apgaismojums nodrošina atbilstošu redzamību diennakts tumšajā laikā.

Braukšanas ātruma samazinājums iebraucot pilsētā.

2. Satiksmes ērtības

Rotācijas aplis nodrošina nepārtrauktu, vienmērīgu transportlīdzekļu satiksmi. Ierīkojot rotācijas apli, nav nepieciešams veidot kreisās nobrauktuves joslas, kas konkrētajā gadījumā būtu nepieciešamas virzienā uz Mehanizācijas ielu un Smilšu ielu. Ja izveidotu kreisās nobrauktuves joslu uz Mehanizācijas ielu, būtu liegta iespēja veikt kreiso manevru uz degvielas uzpildes staciju Lukoil, jo pašreizējais ielas platums nav pietiekošs, lai izveidotu vēl vienu kreiso joslu. Tiek nodrošināta ērta satiksme uz un no Smilšu ielas, kas pašreiz ir neērta, nepārredzama un bīstama. Tiek sakārtotas autobusa pieturvietas, kas izvietotas abpus rotācijas apļa, gājēji tiek novirzīti uz tuvāko ielas šķērsojuma vietu, kur transporta ātrums ir samazināts, tādējādi maksimāli pasargājot viņus no vēlmes ielu šķērsot bīstamās un nepārredzamās vietās.

3. Krustojuma ietekme uz apkārtni

Krustojumam jāatstāj pēc iespējas mazāka ietekme uz apkārtni. Kritēriji, kas to raksturo ir: saderība ar apkārtni (izmēru samērīgums ar vidi, kompakta mezgla platība, atsevišķas mezglu detaļas jāparedz apstādīšanai, jāpanāk mezgla veidola samērojamība ar apbūvi un ainavu), satiksmes troksnis (to var samazināt, ja automobiļu plūsma pārvietojas ar vienmērīgu ātrumu, neveidojas sastrēgumi, braucēji strauji nebremzē un nekāpina ātrumu), gaisa piesārņojums (tie paši faktori, kas trokšņa gadījumā), kā arī nepieciešamā zemes platība.

4. Krustojuma izmaksu salīdzinājums

Paša rotācijas apļa un tam pieslēdzošo ceļu, autobusa pieturvietu, ietvju un apmaļu plānotās būvniecības izmaksas sastāda 168 000 euro.
Kanalēta krustojuma ar kreisām nobraukšanas joslām un tam pieslēdzošo ceļu, autobusu pieturvietu, ietvju un apmaļu plānotās būvniecības izmaksas sastāda 155 800 euro.

Kā jau minēju, publiskās apspriešanas sanāksmes otrajā daļā iedzīvotājiem bija iespēja uzdot sev interesējošos un neskaidros jautājumus par projektu, uz kuriem atbildes sniedza Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja un SIA “Projekts 3” projekta vadītājs Mārtiņš Roops. Šī informācija mājaslapā vēl tiks papildināta! Tāpat arī papildus jautājumu gadījumā, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Attīstības nodaļas vadītāju Ģirtu Ieleju, tālrunis +371 29228858, e-pasts: girts.ieleja@limbazi.lv.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapa ir pieejama šeit:

Kā arī Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos vai pagastu pārvaldēs.

Dokumenti: