Kontakti

salacgrivas.pii [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

PII “Vilnītis” Salacgrīvā

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033

Tālrunis +371 64041839, e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 19:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV – 4033

Tālrunis +371 64071701, e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV – 4054

e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (+371 29134662)

Darbinieki

Pieņemšanas laiki:

iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;

filiālē Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;

filiālē Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes saimniecības daļas vadītāja Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Izglītības psihologs – Diāna Aldersone (t.29 655 523). Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē notiek, iesniedzot iesniegumu :

Elektroniski Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijai, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: pasts@limbazi.lv ;

Klātienē Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos;

jebkurā citā Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai pagasta pārvaldē, kā arī iesniedzot iesniegumu ar pasta starpniecību.

Izglītības iestādes vadītājs 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē vecākus par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi.

Vecākiem jāiesniedz izglītības iestādes vadītājai:

• bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments; pilnvarotajām personām – pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu.

• bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli (veidlapa 026/u);

• bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, pedagoģiski medicīniskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2022./2023.m.g.) darbojas 9 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

3) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;

4) 5 – 6 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;

5) 5 – 7 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

6) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa "Vāverēni";

7) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

8) Jaukta vecuma grupa (5 līdz 7 gadiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;

9) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 7 gadiem) “Pelēni” filiālē Korģenē.

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē atbilstoši kompetenču pieejai mācību procesā, iekļaujot mācību jomas kultūras izpratni un pašizaugsmi mākslā, veselību un fiziskās aktivitātes mācību procesā visas dienas garumā.

Tiek īstenota speciālās izglītības programmas, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015811 izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmas:

1) “Džimbas skola”;

2) “Veselības vingrošanas pulciņš” bērniem ar stājas traucējumiem iestādē Salacgrīvā sporta skolotājas Līgas Šrenkas vadībā;

3) NUMICON nodarbības matemātikas priekšstatu veidošanai (maksas interešu izglītība).

Reizi mēnesī organizējam seminārus vecākiem par bērnu attīstības, audzināšanas un citiem aktuāliem jautājumiem.

Oficiālā saziņas vietne ar izglītības iestādi un izglītojamo vecākiem ir skolvadības sistēmas E-klase.

Esam apguvuši nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ” programmu, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. Turpinām preventīvo darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā pēc šīs programmas.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2022./ 2023.m.g.:

1.Aktualizēt kvalitatīvas izglītības principu – mācīšanās stratēģijas mācīšanās kvalitātes uzlabošanai.

Sasniedzamais rezultāts: Dažādotas izmantotās mācību metodes darbam mācību centros, atbilstoši katra izglītojamā spējām un vajadzībām.

2.Realizēt iekļaujošās izglītības principus jēgpilnai katra izglītojamā potenciāla attīstībai mācību un audzināšanas procesā.

Sasniedzamais rezultāts: Izstrādāti sistēmiski mērķi iekļaujošās izglītības realizēšanai iestādē, realizēti izglītojamo individuālie plāni, pamatojoties uz speciālo vajadzību metodikas rezultātiem un pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem, pilnveidota profesionālā kompetence, darbojoties Skola2030 izveidotajā profesionālajā kopienā “Skola katram bērnam”

3.PII “Vilnītis” kā mācīšanās organizācijas vērtību apzināšana un izkopšana, realizējot programmu “Līderis manī”.

Sasniedzamais rezultāts: Vadības komanda pilnveidojusi profesionālo kompetenci, programmas “Līderis manī” ietvaros. Izstrādāti stratēģiskie mērķi audzināšanas darbā līdz 2027. gadam.