Kontakti

salacgrivas.pii [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

 

PII “Vilnītis” Salacgrīvā

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033

Tālrunis +371 64041839, e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 19:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV – 4033

Tālrunis +371 64071701, e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads, LV – 4054

e–pasts salacgrivas.pii@limbazunovads.lv

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (+371 29134662)

Darbinieki

Pieņemšanas laiki:

iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;

struktūrvienībā Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;

struktūrvienībā Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes saimniecības daļas vadītāja Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Izglītības psihologs – Diāna Aldersone (t.29 655 523). Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē notiek, iesniedzot iesniegumu :

Elektroniski Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijai, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: pasts@limbazi.lv ;

Klātienē Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos;

jebkurā citā Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai pagasta pārvaldē, kā arī iesniedzot iesniegumu ar pasta starpniecību.

Izglītības iestādes vadītājs 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē vecākus par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi.

Vecākiem jāiesniedz izglītības iestādes vadītājai:

• bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments; pilnvarotajām personām – pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu.

• bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli (veidlapa 026/u);

• bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, pedagoģiski medicīniskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2022./2023.m.g.) darbojas 9 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;

3) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

4) 5 – 6 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;

5) 6 – 7 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;

6) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa "Saulītes";

7) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

8) Jaukta vecuma grupa (5 līdz 7 gadiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;

9) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 7 gadiem) “Pelēni” filiālē Korģenē.

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē atbilstoši kompetenču pieejai mācību procesā, iekļaujot mācību jomas kultūras izpratni un pašizaugsmi mākslā, veselību un fiziskās aktivitātes mācību procesā visas dienas garumā.

Tiek īstenota speciālās izglītības programmas, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmas:

1) “Džimbas skola”, skolotāja Elīna Juška

2) “Veselības vingrošanas pulciņš” bērniem ar stājas traucējumiem iestādē Salacgrīvā sporta skolotājas Elīnas Gertneres vadībā;

3) NUMICON nodarbības matemātikas priekšstatu veidošanai (maksas interešu izglītība).

Izglītības iestādes telpās notiek Tautas deju pulciņš.

Oficiālā saziņas vietne ar izglītības iestādi un izglītojamo vecākiem ir skolvadības sistēmas E-klase.

Esam apguvuši nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ” programmu, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. Turpinām preventīvo darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā pēc šīs programmas.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2023./ 2024.m.g.:

  1. Veidot harmonisku, attīstošu, katra izglītojamā vajadzībām atbilstošu mācību vidi, ievērojot kvalitatīvas izglītības principu – iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības.

Sasniedzamais rezultāts: Strukturēti, vizualizēti, kopā ar izglītojamajiem izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Vizualizēta formatīvā vērtēšana mācību centros, valodas mācību jomas (lasītprasmes) uzdevumi visos mācību centros, diferencēti mācību uzdevumi mācību centros, atbilstoši katra izglītojamā attīstības līmenim.

  1. PII “Vilnītis” kā mācīšanās organizācijas vērtību apzināšana un izkopšana, realizējot pārmaiņu procesu “Līderis manī.”

Sasniedzamais rezultāts: Iestādes pedagoģiskie un tehniskie darbinieki pilnveidojuši profesionālo kompetenci, pārmaiņu procesa “Līderis manī” ietvaros. Uzsākta St. Koveja efektīvu cilvēku 7 paradumu” ieviešana. Definēta iestādes misija, vīzija un iestādes vērtības.