Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības domes 2012. gada 24.maija lēmuma (domes sēdes protokols Nr.8, 3.§) „Par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu ir pieņemts Limbažu novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 13 „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b - 502, Rīga, LV-1045, tālr.67320809) sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.

Ar apstiprināto Limbažu novada teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu un atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Limbažu novada pašvaldības administrācijā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā vai pašvaldības mājaslapā  www.limbazi.lv sadaļā Normatīvie akti/Dokumenti

Teritorijas plānojums un tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/014 „Limbažu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Eiropas sociālais fonds

2012.gada 22.marta Limbažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.5,45§) par Limbažu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Ar Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.g. galīgo redakciju no 30.marta līdz 20.aprīlim var iepazīties un atsauksmes iesniegt Limbažu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas punktā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001 un Limbažu novada pagastu pārvaldēs darba dienās plkst.8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00. Teritorijas plānojums apskatāms arī pašvaldības mājas lapā www.limbazi.lv sadaļā Normatīvie akti/Dokumenti un teritorijas plānojuma izstrādātāju SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv sadaļā Jaunumi.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 16. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti" un Katvaru pagasta iedzīvotāji.

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti" prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu:

1. Kāds būs nekustamā īpašuma nodoklis nekustamam īpašumam, uz kura atrodas baznīca, vai nosakot zemesgabalam lietošanas mērķi, nodoklis nepalielināsies? Nekustamiem īpašumiem, kur atļautā izmantošana ir reliģijas būves vai celtnes, funkcionālais zonējums tiek noteikts publiskas iestādes apbūves teritorija. Ir jāprecizē vai reliģiskām organizācijām vispār ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

2. Jautājums par adresāciju ciemu teritorijās – vai ciemos būs ielas numuri vai adrese, piemēram, tagad ciemā ir māja ar nosaukumu vai turpmāk adrese būs piesaistīta ielai ar numuru. Tiegažu ciemā tagad ir 3 mājas ar numuriem un pārējās ar māju nosaukumiem. Tiegažos tā ir iela, kurai ar laiku mainīsies adreses, būs iela ar numuru. To nosaka arī adresācijas likumdošana, ka ciemos, kur ir ielas, mājām adresāciju nosaka ar ielu numuriem, bet lauku teritorijās lieto māju nosaukumus. Novadā ir uzsākts darbs pie adresācijas sakārtošanas.

3. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts uz 12 gadiem un pašlaik tiek noteikta novada apdzīvojuma struktūra, kuriem noteikt ciemu statusu un kuriem atcelt, vadoties pēc tā, kādi ir plānoti ciemu teritorijās esošās vai plānotās infrastruktūras pasākumi, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Tiegažniekiem pašiem ir jānolemj iedzīvotāju konsultatīvā sanāksmē vai vēlas Tiegažiem noteikt ciema statusu vai, nevēlas, jo nosakot Tiegažiem, ciema statusu ar laiku mainīsies arī adresācija.

Diskusija: vai ir nepieciešams noteikt Tiegažiem ciema statusu, kas līdz ar to mainīs

adresāciju. Tiek nolemts pašiem iedzīvotājiem izlemt šo jautājumu sasaucot kopēju sapulci.

4. Vai Tiegažu ciemā ir reģistrētas zemnieku saimniecības? Jā ir reģistrētas un ir arī reģistrētas piemāju saimniecības.

Šomēnes arī citviet novadā notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 15. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti” un Skultes pagasta iedzīvotāji.

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti” prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tika diskutēts par šādiem jautājumiem:

1. Pēc kādiem kritērijiem Stienes un Saulītes ciemiem novada teritorijas plānojumā tiek atcelts ciema statuss? Galvenie kritēriji, lai apdzīvotai vietai piešķirtu ciema statusu – vēsturiski izveidojusies vai tiek plānota blīva apbūve, pieejamas un plānotas publiskās infrastruktūras attīstība (tehniskā (inženierkomunikācijas un transporta infrastruktūras nodrošinājums (ielas, piebrauktuves)) un sociālā (pieejamie pakalpojumi)), pieprasījums pēc jauniem mājokļiem, pastāvīgo un prognozēto iedzīvotāju skaits ciemā.

2. Kādēļ novada teritorijas plānojumā grafiski nav norādīti izstrādātie detālplānojumi? Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēloti tie detālplānojumi, kas ir apstiprināti un kuri mums ir iedoti digitālā veidā. Pašvaldībai nav datu bāze par izstrādātajiem detālplānojumiem, kā arī nav pieejami visi šie apstiprinātie detālplānojumi digitālā veidā. SIA „Reģionālie projekti” iesaka šī jautājuma adresātam (pieejamas informācijas ietvaros) uzrunāt to zemesgabalu īpašniekus, kuriem ir apstiprināti detālplānojumi, bet kuri neparādās novada teritorijas plānojumā, griezties pie mums un iesniegt detālplānojumu digitālo versiju. Piezīme: apstiprināto detālplānojumu saraksts dots teritorijas plānojuma III sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3. Kāpēc Limbažu novada teritorijas plānojumā Mandegas ciems ir nosaukts par Mandagu ciemu? Dažādos informācijas avotos parādās gan Mandegas, gan Mandagas – nepieciešams vienoties par piemērotāko nosaukumu. Nolemj: turpmākajā Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā lietot vietvārdu Mandegas.

4. Kādēļ novada teritorijas plānojumā grafiski nav norādīti izstrādātie detālplānojumi? Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēloti tie detālplānojumi, kas ir apstiprināti un kuri mums ir iedoti digitālā veidā. Apstiprināto detālplānojumu saraksts dots teritorijas plānojuma III sējumā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Šomēnes arī citviet novadā notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 13. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti” un Viļķenes pagasta iedzīvotāji.

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti” prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu:

1. Jautājums par Toļļu purvu. Paredzēts izsludināt konkursu par kūdras ieguvi šajā purvā. Kāpēc tad tam ir noteikta aizsargjosla? Saskaņā ar Aizsargjoslas likumu purviem tiek noteiktas aizsargjoslas. Tikai tad, kad apskatāmā teritorija vairs nebūs kā purvs, tad tā arī netiks noteikta aizsargjosla.

2. Cik liela ir starpība nekustamā īpašuma nodoklim ciemu teritorijās un ārpus ciemu teritorijām? Nekustamā īpašuma nodoklis tiek noteikts, pamatojoties uz kadastrālo vērtību. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un nodokli nosaka vairāki kritēriji, no kuriem viens ir, vai īpašums atrodas ciema teritorijā vai ārpus tā.

3. Vai ap Limbažu pilsētu ir publiski pieejami meži ogu ievākšanai. Ir neoficiāla informācija, ka paredzēta liela mēroga LVM īpašumā esošo mežu izciršana. Pašvaldības īpašumā nav mežu pie Limbažu pilsētas, kur veidot publiski pieejamas teritorijas.

4. Vai iedzīvotājiem iespējams izvērtēt savas vajadzības tik lielā laika periodā? Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka ar lokālplānojumu būs iespējams precizēt teritorijas plānojumu neveicot visa teritorijas plānojuma grozījumus, kas būtiski atvieglos izmaiņu veikšanas procedūru. Pagaidām vēl nav pieejama metodika lokālplānojumu izstrādāšanai.

Šomēnes arī citviet novadā notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 12. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, novada iedzīvotāji un teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti".

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti" prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tika diskutēts un uzdoti jautājumi vairāk par Rail Baltic dzelzceļa trasi:

1. Vai paredzēta jauna kapsēta? Kapsētas izveidošana ir nopietna problēma nākotnē. Tuvāko gadu laikā Limbažu pilsētā apbedījuma vietas ir pietiekoši. Ir analizētas pašvaldībai piederošās zemes Limbažu pilsētā, bet nav atbilstošas kapsētas izvietošanai. Papildus jāveic izpēte pilsētas tuvumā esošajos pagastos. Tā kā nav atbilstošu pašvaldības īpašumu kapsētu ierīkošanai, jāaicina zemes īpašniekus piedāvāt savus zemes gabalus kapsētas izveidošanai. Iespējams veikt kremēšanu, bet tradicionālas kapsētas izveidošana paliek aktuāls jautājums.

2. Kur paredzēta Rail Baltic trase? Rail Baltic trase ir aptuveni uzrādīta Skultes pagastā, jo trase valsts un Eiropas mērogā nav precīzi definēta, nav veikta vietas izpēte.

3. Kāpēc Rail Baltic trase nav paredzēta pa veco dzelzceļa trasi? Ātrgaitas dzelzceļa trase izvietota pa esošo dzelzceļa trasi nopietni sadalīs Limbažu pilsētu un Limbažu novadu divās daļās, kas nav saskaņā ar Limbažu novada attīstības perspektīvām.

4. Kas notiks ar esošo dzelzceļa trasi? Zeme pēc lēmuma pieņemšanas par Rail Baltic trases novietni piekritīs pašvaldībai.

Šomēnes arī citviet novadā notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 8. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, Pāles pagasta iedzīvotāji un teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti”.

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti” prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tika diskutēts par:

1. Vai ir lētāk dzīvot ciema teritorijā vai ārpus ciema teritorijas? Precīzi tas nav nosakāms, nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, protams, ir atkarīgs arī no nekustamā īpašuma atrašanās vietas (ciemā vai lauku teritorijā).

2. Vai nebūs sarežģījumi zemesgabaliem, kurus šķērso vai pārdala jaunās ciemu

robežās? Esošo ciemu robežas tika samazinātas, skatoties zemesgabalu robežas vai arī dabiskās robežšķirtnes (ceļi, grāvji u.c.), lai ciema teritorijās neiekļautu lielas lauku un mežu teritorijas.

3. Vai vienā zemesgabalā var sabūvēt vairākas ēkas? Jāskatās apbūves noteikumos, cik katrā funkcionālā zonējumā ir noteiktsapbūves blīvums, piemēram, lauku zemēs apbūves blīvums ir 10%.

4. Ja pie ezera pieder 1 ha, vai var sadalīt šo zemesgabalu mazākās daļās? Nevar sadalīt mazākās daļās, jo lauku zemēs jaunveidojamās zemesgabala minimālā platība noteikta 2 ha.

5. Vai ārpus ciemiem var veidot blīvu apbūvi? Teritorijas plānojuma risinājumi to neparedz.

Šomēnes arī citos pagastos notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 6. decembrī notika sabiedriskā apspriešana, kurā varēja piedalīties ikviens interesants. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, Vidrižu pagasta iedzīvotāji un teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti”. Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti” prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tālākā sanāksmes gaitā, tika atklāta diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu. Tika diskutēts par:

1. Ka ir ticis iesniegts iesniegums ar lūgumu īpašumā esošo zemi noteikt kā ražošanas teritoriju, bet saņemta atbilde, ka lauku teritorijās pieļaujama lauksaimnieciska rakstura ražošana. Vai tiešām lauku zemē tiks pieļauta metālapstrāde? Lauku zemēs ir pieļaujama lauksaimnieciska rakstura ražošana. Ja tiešām paredzēts izveidotmetālapstrāde uzņēmumu, ir jāizskata iespēja veikt teritorijas plānotās izmantošanas izmaiņas vai iespēju šādu uzņēmumu izvietot ražošanas teritorijās. Ja paredzēts izvietot lauksaimnieciska rakstura ražotni vai pārstrādes uzņēmumu, mērķtiecīgāk būtu saglabāt teritorijai noteikto plānoto izmantošanu.

2. Ja jau ir saņemta būvatļauja un ir uzsākta būvniecība, vai jaunais Teritorijas plānojums to neaizliegs? Izstrādātajā teritorijas plānojuma redakcijā ir respektēta visa likumīgi uzsāktā būvniecība un teritorijas attīstība. Paredzētā plānotā teritoriju izmantošana ir noteikta ievērojot esošo teritoriju pēctecīgo attīstību. Apbūves noteikumi nosaka, ka likumīgi uzsākto būvniecību iespējams turpināt.

3. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav uzrādīts ceļa servitūts. Teritorijas plānojumā tiek norādīti valsts autoceļi un pašvaldības ceļi, kā arī kartogrāfiskajā materiālā tiek uzrādīti elementi, kas uzrādīti topogrāfiskajā pamatnē. Ceļu servitūtus nostiprina zemesgrāmatā un tie tiek norādīti zemes robežu plānos. Visu šo jautājumu izskatīšanā norisinājās daudzpusīga diskusija un uz visiem jautājumiem tika rastas atbildes.

Šomēnes arī citos novada pagastos notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

7. decembrī notika sabiedriskā apspriešana par Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādi. Sanāksmē piedalījās Limbažu novada pašvaldības speciālisti, teritorijas plānojuma izstrādātāji – SIA „Reģionālie projekti" un novada iedzīvotāji.

Sanāksmes laikā SIA „Reģionālie projekti" prezentēja Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu, kā arī tika uzdoti jautājumi, priekšlikumi par Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu.

Sanāksmes laikā tika uzdoti dažādi jautājumi, tika rastas atbildes un norisinājās diskusijas:

1. Kāpēc ir neprecīzi attēlots esošās apbūves attālums no valsts autoceļiem?

Limbažu novada teritorijas plānojums ir izstrādāts uz topogrāfiskās pamatnes un saskaņā ar valsts nekustamā īpašuma kadastra informāciju, plānojumā nav mainīts apbūves novietojums.

2. Nav pietiekams attālums no dzīvnieku fermām līdz dzīvojamai apbūvei.

Apbūves noteikumos ir noteikta obligāta prasība, ka visa veida kaitīgie faktori ir novēršami zemesgabala robežās. Pielietojot modernus būvmateriālus iespējams kaitīgos faktorus novērst daudz mazākā teritorijā kā 100 m.

3. Teritorijas plānojumā būtu jānosaka augstvērtīgas lauksaimniecības zemes.

Limbažu novada teritorijā neatrodas augstvērtīgas lauksaimniecības zemes.

4. Kāpēc plānojumā netiek uzrādītās publiskās peldvietas.

Diemžēl pašvaldībai nav īpašumu pie ezeriem. Visi ezeru krasti ir sadalīti privātīpašumos. Pašvaldība var aicināt īpašniekus veidot publiski pieejamas pludmales, bet īpašnieki to izmantošanai noteikti piemēros samaksu.

5. Kā tiks iesaistīta sabiedrība tālākajā plānošanas procesā?

Limbažu novada teritorijas plānojuma redakcija ir brīvi pieejama visos pagastos, novada mājas lapā. Pagastu pārvaldnieki un iedzīvotāju padomes aktīvi aicina iedzīvotājus piedalīties apspriešanas procesā.

Šomēnes arī citos pagastos notiks sabiedriskās apspriešanas, lai pēc tam varētu pilnveidot Limbažu novada teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši sabiedrisko apspriešanu rezultātiem.

Eiropas sociālais fonds

Piektdien, 10.februārī, plkst.10.00 Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam izstrādes ietvaros notiks grupas diskusija, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents.

Diskusiju atklās pašvaldības vadītājs Aigars Legzdiņš. Ar plānojuma 1.redakcijas izstrādes koncepciju  un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem iepazīstinās SIA "Reģionālie projekti" pārstāvji. Ar ministriju pārstāvjiem notiks diskusija par perspektīvās dzelzceļa līnijas "Rail Baltic" trases iekļaušanu vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojuma saistošajā daļā, krasta kāpas aizsargjoslas noteikšanu Skultes pagasta Vārzas ciema teritorijā un apbūves risinājumiem piekrastē, kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, tai skaitā, jaunu ražošanas teritoriju izvietojuma nosacījumiem, apbūves parametra - ēku augstumu precizēšanu u.c.

DARBA KĀRTĪBA

10.00. -10.10 Diskusijas atklāšana - A.Legzdiņš, Limbažu novada domes priekšsēdētājs

10.10.- 10.30 Iepazīstināšana ar Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādes koncepciju un teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem - Laine Veinberga, SIA „Reģionālie projekti”

10.30. – 11.00 Informācija par LR Satiksmes ministrijas sagatavoto atzinumu Limbažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai un t.sk. par nacionālas transporta infrastruktūras attīstības teritorijas – perspektīvās dzelzceļa līnijas Rail Baltic trases iekļaušanu vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojuma saistošajā daļā (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos; grafiskajā daļā) - Laine Veinberga, SIA „Reģionālie projekti”, LR Satiksmes ministrijas pārstāvis
Diskusija

11.00. – 11.30 Informācija par VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumiem Limbažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai, t.sk. par Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas attīstību Limbažu novada teritorijā – krasta kāpas aizsargjoslas noteikšana Skultes pagasta Vārzas ciema teritorijā un apbūves attīstības iespējas un risinājumi piekrastē - Laine Veinberga, SIA „Reģionālie projekti”, LR VARAM ministrijas pārstāvju viedokļi
Diskusija

11.30.- 12.00 Diskusija par Limbažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, t.sk. jaunu ražošanas teritoriju izvietojuma nosacījumi, apbūves parametra - ēku augstumi precizēšana, u.c.

Eiropas sociālais fonds

24.11.2011. Limbažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 2.§) nodot Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 30.11.2011. līdz 11.01.2012.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju, vides pārskata projektu var iepazīties Limbažu novada pašvaldībā, katru darba dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00, pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00, Limbažu novada pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā: www.limbazi.lv (no 30.novembra)

Sabiedriskās apspriešanas laikā tiks rīkotas sanāksmes:

 • 05.12.2011. plkst.17.00 – Umurgas pagasta pārvaldes ēkā, U.Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads
 • 06.12.2011. plkst.17.00 – Saieta namā, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
 • 07.12.2011. plkst.17.00 – Lādezera pamatskolā, Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads
 • 08.12.2011. plkst.17.00 – Pāles pamatskolā, „Skola”, Pāles pagasts, Limbažu novads
 • 12.12.2011. plkst.17.00 – Limbažu novada pašvaldības ēkā, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads
 • 13.12.2011. plkst.17.00 – Viļķenes kultūras namā, Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads
 • 15.12.2011. plkst.17.00 – Skultes pagasta pārvaldes Mazajā zālē, Pagastmāja, Mandagas, Skultes pagasts, Limbažu novads
 • 16.12.2011. plkst.16.00 – Pociema kultūras namā, Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads

Rakstiskie priekšlikumi iesniedzami līdz 11.01.2012. Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos un pagastu pārvaldēs.

Limbažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un vides pārskata projekts:

Kāpēc tika izstrādāts Limbažu novada teritorijas plānojums?

Galvenais izstrādes iemesls ir tas, ka Limbažu novadam pašlaik nav kopēja teritorijas plānojuma, katrā novada teritoriālā vienībā darbojas savs teritorijas plānojums.

Kāpēc svarīgi iepazīties ar šo dokumentu?

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka zemes lietošanas mērķi un funkcionālo zonējumu visā novada teritorijā, līdz ar to tas skar ikvienu, kas dzīvo, strādā un atpūšas Limbažu novadā un ikvienu, kam pieder nekustamais īpašums novadā. Jebkurai būvprojektēšanai, būvniecībai, zemes dalīšanai, inženierkomunikāciju ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai un arī zemes dzīļu izmantošanai ir jānotiek saskaņā ar teritorijas plānojumu, līdz ar to dokuments ir svarīgs tiem, kas vēlas attīstīt savu nekustamo īpašumu, nodarboties ar saimniecisko darbību, gan sabiedrībai kopumā, jo teritorijas plānojums ir instruments apkārtējās vides un telpas līdzsvarotai attīstībai. Savlaicīgi pieejama informācija un sabiedrības līdzdalība teritorijas plānojuma izstrādē, pirmkārt mazina iespēju nepatīkamiem nākotnes pārsteigumiem, kad, piemēram, blakus zemes gabalā tiek plānots kāds nevēlams vai nepieņemams objekts, kas samazina dzīves kvalitāti, un otrkārt mazina šķēršļus ekonomiskai attīstībai, paredzot nepieciešamo zonējumu, piemēram, nelielu ražošanas uzņēmumu veidošanai, lauksaimnieciskai ražošanai, tūrisma attīstībai un citām plānotām darbībām.

Kādas ir galvenās izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošiem teritorijas plānojumiem?

Galvenā teritorijas plānojuma izstrādes koncepcija ir radīt elastīgu, mūsdienīgu un esošai ekonomiskai situācijai atbilstošu plānošanas attīstības dokumentu, nosakot vienotas normas, piemēram, apbūves rādītājiem, visā novada teritorijā, un saglabājot tās unikālās lietas, kas raksturīgas konkrētai teritorijai, jo Limbažu novads ir viens no lielākajiem novadiem Rīgas plānošanas reģionā un teritorija ir ļoti dažāda. Novads var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un unikālām dabas vērtībām.

Kādas ir būtiskākās izmaiņas novada teritorijas plānojumā atšķirībā no spēkā esošajiem teritoriālo vienību plānojumiem, kurām jāpievērš uzmanība nekustamo īpašumu īpašniekiem/lietotājiem?

Tiek izstrādāts vienots teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidu klasifikators.

Blīvas apbūves teritorijas noteiktas tikai pilsētas un ciemu robežās.

Precizētas ciemu robežas, atsevišķiem ciemiem (Stiene, Saulītes, Igate, Šķirstiņi) atceļot ciema statusu, izvērtējot kompaktas apdzīvojuma struktūras veidošanas principus, pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem u.c. kritērijiem.

Perspektīvā tiek paplašināta Limbažu pilsētas robeža, iekļaujot tajā dārzkopības sabiedrību Dūņezers. Plānotās izmaiņas neietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, jo pašvaldība nemainīs nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kas ir galvenais rādītājs nodokļa izmaiņām.

Apstiprinot pilsētas un ciemu robežas, būs nepieciešams veikt adrešu maiņu atbilstoši adresācijas normatīviem aktiem. Pilsētā un ciemos nekustamā īpašuma adresi piesaistot ielas nosaukumam, bet lauku apvidū – māju nosaukumiem.

Ciemu robežās neiekļautajos zemesgabalos tiek noteiktas lauku tipa apbūves teritorijas ar minimālo jaunveidojamo zemesgabalu platību 0,5 ha.

Piekrastes ciemā Vārzas tiek noteikta krasta kāpu aizsargjosla – 150 m visā ciema teritorijā.

Kā notiks sabiedriskā apspriešana un kāpēc jānāk uz sanāksmi?

Lai iesaistītu sabiedrību Limbažu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas apspriešanā, Limbažos un visās pagastu pārvaldēs ir plānotas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs būs iespēja tikties ar novada pašvaldības pārstāvjiem un teritorijas plānotājiem, kas klātienē iepazīstinās ar teritorijas plānojuma koncepciju, paredzētajām izmaiņām un plānojuma risinājumiem, kā arī saņemt atbildes un interesējošiem jautājumiem. Tiks uzklausīts sabiedrības viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām šajā teritorijas plānojuma redakcijā. Uz sanāksmēm īpaši aicinātas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, lai ar pašvaldības vadību un speciālistiem pārrunātu arī citas aktualitātes novadā.

Priekšlikumus un iesniegumus Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādei iespējams iesniegt sava pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā. Priekšlikumā lūgums norādīt zemesgabala kadastra numuru, adresi un plānoto zemesgabala izmantošanu vai citu informāciju, kas saistīta ar teritorijas plānojumu.

Jāpiebilst, ka pašlaik sabiedrības izvērtēšanai tiek nodota teritorijas plānojuma 1.redakcija, līdz ar to, ja nepieciešams, iespējami labojumi, precizējumi un citi risinājumi. Sabiedriskā apspriešana ir laiks, kurā var mainīt nosacījumus un noteikumus, kas turpmāk var ietekmēt Jūsu dzīves vidi un saimniecisko darbību pozitīvā virzienā.

Kas finansē un izstrādā Limbažu novada teritorijas plānojumu?

Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādei tika saņemts 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums, un publiskā iepirkuma rezultātā izstrādes tiesības ieguva SIA „Reģionālie projekti”. Teritorijas plānojuma izstrādi plānots pabeigt 2012. gada pavasarī.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada dome 2011.gada 24.februāra sēdē pieņēmusi lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr. 5; 44.§) „Par Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 6 nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 28.martā plkst. 10.00 Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas telpās Rīgas ielā 16, Limbažos, 4.stāvā.

Ar Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem varēs iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos, 4. stāvā un Umurgas pagastā pārvaldē, U.Sproģa ielā 5, Umurgā. Pirmās redakcijas materiāli pieejami arī Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazi.lv sadaļā Normatīvie akti, dokumenti/Teritorijas plānojumi

 Atsauksmes iesniedzamas rakstveidā Limbažu novada pašvaldībā darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 vai nosūtāmas pa pastu: Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001.

Eiropas sociālais fonds

Limbažu novada pašvaldība un SIA „Reģionālie projekti” veic aktīvu darbu pie Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes. Projekta ietvaros jau notikušas 8 darba grupu tikšanās, kurās piedalījušies novada pagastu, Limbažu pilsētas, kā arī pašvaldības dažādu nozaru speciālisti. Darba grupu sanāksmēs uzstādīta novada specializācija un vīzija, apzinātas spēkā esošo teritorijas plānojumu neprecizitātes, noteikti apbūves rādītāji un veikti citi būtiski uzdevumi, kas nepieciešami tālākā dokumenta izstrādē.

Aicinām aktīvi piedalīties Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādē, jo ar vietējās sabiedrības līdzdalību un pašvaldības lēmumiem, Tu vari līdzdarboties vietējās pašvaldības turpmākā attīstībā, pašvaldības apsaimniekošanā un pašvaldības teritorijas izmantošanas noteikšanā. Pašvaldībai pieņemot, lēmumu par teritorijas turpmāko izmantošanu ir jāvadās pēc teritorijas plānojuma, līdz ar to pastarpināti arī Tu vari līdzdarboties pašvaldības lēmumu pieņemšanā, ja teritorijas plānojuma izstrādes gaitā esi iesniedzis savus priekšlikumus.

Priekšlikumus/iesniegumus Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādei varat atstāt sava pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā. Priekšlikumā lūgums norādīt zemesgabala kadastra numuru, adresi un plānoto zemesgabala izmantošanu vai citu informāciju, kas saistīta ar teritorijas plānojumu.

Kā Limbažu novada teritorijas plānojums var ietekmēt Tevi – viens no faktoriem saistās ar nekustamā īpašuma vērtību un nodokļa likmi apbūves teritorijām un neapgūtām teritorijām (t.i. lauksaimniecības un meža zemes), kā arī, grozot Limbažu pilsētas vai pagastu ciemu robežas vai atceļot atsevišķu ciemu statusu, tiek mainīta adresācijas sistēma.

Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izpildes termiņš noteikts šī gada 15.oktobris.

Projekta vadītāja
Laine Veinberga

Eiropas sociālais fonds

Ar Limbažu novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumu "Par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu" (sēdes protokols Nr. 25, 37.§) uzsākta Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:

 1. Limbažu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai – līdz 2011.gada 31.jūlijam.
 2. Limbažu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta sagatavošana – līdz 2011.gada 29.oktobrim.
 3. Lēmums par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta noteikšanu kā galīgo redakciju un nodošana Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai – līdz 2011.gada 24.novembrim.
 4. Lēmums par Limbažu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Limbažu pašvaldības saistošo noteikumu izdošana – līdz 2012.gada 26.janvārim.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas vadītāja Agnese Smalkā-France, tālr.: +371 64023013, fakss: +371 64023013, mob. tel. +371 29154564, e-pasts; agnese.smalka@limbazi.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.