Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes MAIJĀ

  • OTRDIEN 9. un 23.maijā plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde
  • OTRDIEN 16.maijā plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
  • TREŠDIEN 17.maijā plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.
  • PIEKTDIEN 19.aprīlī plkst.9.00 Apvienotā komiteju sēde* (tiek sasauktas pēc nepieciešamības)* 
  • CETURTDIEN 25.maijā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

3. Informācijas: Par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 4.aprīļa un 25.aprīļa sēdēs pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu un īres līguma pagarināšanu

1. Par darba kārtību

2. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis” rotaļu laukuma smilšu kastu demontāžai un utilizācijai un jaunu smilšu kastu uzstādīšanai

3. Par Limbažu novada ģerboni

4. Informācijas: Par Sporta skolas 30V futbola programmas licencēšanu un akreditāciju

 

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Būvvaldes 27.03.2023. lēmuma Nr. BIS-BV-5.62-2023-627 apstrīdēšanu

3. Par  konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

4. Par konkursa "Limbažu novada vēsturisko fasāžu atjaunošana 2023" nolikuma, vērtēšanas komisijas un balvu fonda apstiprināšanu

5. Par Limbažu novada ģerboni

6. Par Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2023. - 2025. gadam apstiprināšanu

7. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 70 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ērmi”, Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640030105) apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

8. Par detālplānojuma projekta 2.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai nekustamā īpašuma “Grīviņi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606

9. Par nosaukuma likvidēšanu ielai Skultē, Skultes pagastā, Limbažu novadā

10. Par nekustamā īpašuma “Punči” Ainažu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0120 daļas atmežošanu

11. Par nekustamā īpašuma “Arāji” Ainažu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6625 003 0208 daļas atmežošanu

12. Par 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 319”Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pilsētas teritorijā biedrībai „MK BIEDRI” un Nr. 320 “Par medību tiesību izsoles rīkošanu zemes gabaliem Salacgrīvas pilsētas teritorijā” atcelšanu

13. Par medību tiesību piešķiršanu Salacgrīvas pilsētas teritorijā

14. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Muižas iela 18B, Liepupē,  Liepupes pagastā, Limbažu novadā

15. Par nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu īpašumos Pērnavas ielā 26, Pērnavas ielā 30 un Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, Limbažu novadā, izsoles organizēšanu elektroniskā izsoļu vietnē, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšan

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pūpolu iela 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā pārdošanu par nosacīto cenu

18. Par grozījumiem 2016.gada 12.jūlija zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/65 Pienenes, Ainažu pagastā

19. Par zemes gabala daļas Baznīcas ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

20. Par zemes gabala Pietes,  Ainažu pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

21. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2011.gada 24.augusta lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos zemes vienībām Limbažu novadā” (protokols 14., 29.§)

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030200, Ziemeļi, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800050247, Slavenes-Lielezers, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800011656, Stārķi 11, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800010302, Jasmīni, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

26. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66680010479, “Dziesminieki”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146 Limbažos, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146 Limbažos, Limbažu  novadā, daļas 0.07 ha  iznomāšanu.

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146 Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.03 ha platībā iznomāšanu.

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146 Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0161 ha platībā iznomāšanu.

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0657 Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 005 0303 Vidrižu pagastā, Limbažu novadā 0,06 ha platībā, iznomāšanu

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 004 0452, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0205, Pētes-3,  Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

35. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas 0.03 ha platībā iznomāšanu

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas 0.49 ha platībā iznomāšanu

37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

38. Par zemes gabala “Rumpi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu

39. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa OPEL VIVARO, valsts reģistrācijas Nr. HG1290, izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas apstiprināšanu

40. Par zemes vienības “Jurģīši 1”, Alojas pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

41. Par pašvaldības ceļa ”Rūjas-Puršēnu skola” iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības autoceļu sarakstā

42. Par pašvaldības ceļa ”V122” iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības autoceļu sarakstā

43. Par nekustamā īpašuma Dripatas, Staiceles pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

44. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 48, Alojā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

45. Par nedzīvojamās telpas īpašumā Rīgas ielā 22, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

46. Par zemes gabalu „Skujas”, “Pašvaldības zeme”, “Smilgas”, “Brieži”, “Baumaņi”, Brīvzemnieku pagastā, “Cepurnieki”, Alojas pagastā, “Breiči”, Braslavas pagastā iznomāšanu

47. Par zemes gabala Oškājas, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

48. Par zemes gabala Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 3,8 ha platībā iznomāšanu

49. Par zemes gabala “Urgas”, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

50. Par zemes gabala “Plikši”, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 0,06 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

51. Par zemes gabala Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 6,0 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

52. Par zemes gabala “Dzelzceļš”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

53. Par zemes gabala „Lūgšanu nams”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

54. Par zemes gabala „Lustes”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

55. Par zemes gabala Malkas dārzs, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu

56. Par zemes gabala Malkas dārzs, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

57. Par zemes vienības Jūras iela 48, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

58. Par zemes gabala Smilšu iela 5, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

59. Par zemes gabala Kluba iela 4, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

60. Par zemes gabala Bērzu iela 1, Alojā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

61. Par nekustamā īpašuma “Rāpuļi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 001 0344, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

62. Par nekustamā īpašuma “Līdaviņas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 011 0212, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

63. Par nekustamā īpašuma “Jaunpūcītes”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 004 0483, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

64. Par nekustamā īpašuma “Vecpūces”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 004 0484, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

65. Par nedzīvojamo telpu Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos,  Limbažu novadā, nomas līguma pārjaunojumu un termiņa pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru

66. Par projekta “Pansionāta ēkas Pociemā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

67. Par projekta “Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

68. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Personu datu apstrādes noteikumi Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

69. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Personu datu apstrādes noteikumi Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

70. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ķirrulauks” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

71. Par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

2. Par Limbažu novada pašvaldības 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

3. Salacgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu budžetā un finansējuma pārvirzīšanu

4. Par nekustamā īpašuma Sila iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā iegādi

5. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Lādes ezerā”, “Zivju resursu aizsardzība Āsteres ezerā” un “Zivju resursu aizsardzība Svētupē” iekļaušanu 2023.gada budžetā

6. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

7. Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

8. Par Lādezera pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

9. Par Kultūras izglītības centra “Melngaiļa sēta” maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

10. Par Salacgrīvas apvienības pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

11. Par Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2023. - 2025. gadam apstiprināšanu

12. Par Nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” finansējuma iekļaušanu 2023.gada budžetā

13. Par finansējuma piešķiršanu būvkonstrukcijas daļai un papildus sadaļai tehniskā projekta izstrādei energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā

14. Par projekta “Pansionāta ēkas Pociemā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

15. Par projekta “Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

16. Par apkures katlu piegādes un uzstādīšanas koncepcijas Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A,Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā īstenošanu

17. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Limbažu siltums” peļņas daļu

18. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” peļņas daļu

19. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alojas Saimniekserviss” peļņas daļu

20. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rekreācijas centrs “Vīķi”” peļņas daļu

21. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” peļņas daļu

22. Par Limbažu pilsētas dalību 43. Starptautiskajās Hanzas dienās Torunā (Polijā)

23. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

24. Par Limbažu novada ģerboni

25. Par finansiālu atbalstu biedrībai "IMPAR LIMBAŽI"

26. Par papildus finansiālu atbalstu biedrībai “AINAŽU BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”

Darba kārtība: