Domes sēde
DOME

Limbažu novada domes un komiteju sēdes

OTRDIEN 17.maijā plkst.13:00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

TREŠDIEN 18.maijā plkst.09:00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.

CETURTDIEN 26.maijā plkst.13.00 Limbažu novada Domes sēde

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

Informējam, ka 17.05.2022 NENOTIKS Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2022. gada 17. maijs 15:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par atļauju Maijai Siliņai savienot amatus

3. Par atļauju Jānim Bumburam savienot amatus

4. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2021.gada 8.jūlija lēmumā “Par Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu finansēšanas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu, vērtēšanas komisijas apstiprināšanu un sadarbības līguma slēgšanu” (prot. Nr.23, 11.§)

5. Par Staiceles pilsētas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

6. Par Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

7. Par Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra pārcelšanu uz Limbažu Galvenās bibliotēkas telpām

8. Par finansējuma iekļaušanu Liepupes pamatskolas budžetā un novirzīšanu mācību līdzekļu iegādei

9. Par Limbažu novada pašvaldības iestādes Liepupes pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmums+programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 201-2PL01-KA220SCH000050266 “Ecogames in my Curriculum”.

10. Par grozījumiem Limbažu novada domes 29.07.2021. sēdes lēmumā Nr.43 "Par darba grupas izveidi Limbažu pilsētas notikumu veidošanai “Limbažiem - 800!”"

11. Par darba grupas izveidi "Limbažiem - 800" notikumu veidošanai

12. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 

2022. gada 18. maijs 09:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Skultes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu

3. Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Viļķenes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu

4. Par Limbažu novada teritorijas daļas (Limbažu pilsēta, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts, Katvaru pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts, Skultes pagasts, Pāles pagasts, Alojas pilsēta, Alojas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Braslavas pagasts, Staiceles pilsēta un Staiceles pagasts) teritorijas plānojuma līdz 2049.gadam izstrādes uzsākšanu

5. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Umurgas pagasta ceļu un ielu reģistrā

6. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta ceļu un ielu reģistrā

7. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.-2027. gadam” apstiprināšanu

8. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms „SVĒTUPE -JAUNUPE”)” apstiprināšanu

9. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA II”)” apstiprināšanu

10. Par nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

11. Par apbūvēta zemes gabala Kalngumži, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa iela 7A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

13. Par daļu no zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā un Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu

14. Par zemes gabala Niedru iela 5, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

15. Par 2015.gada 9. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8.2.1/53 laušanu Meža ielā 4, Tūjā Liepupes pagastā, Limbažu novadā

16. Par apbūvēta zemes gabala Meža ielā 4, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu

18. Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Lāņos, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā īstenošanu pa daļām

19. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā

20. Par nekustamā īpašuma “Puriņi 2”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 003 0249, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

21. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022.gada 24. marta lēmumā Nr.328 “Par tirgu un tirdziņu organizēšanu Limbažu pilsētā 2022.gadā” (sēdes protokols Nr.3, 97.§)

22. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” nolikuma apstiprināšanu

23. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Ābeles-9, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Mazsunīši”, Alojas pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

26. Par zemes vienības daļas Lauku ielā 4, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

27. Par zemes vienības daļas Kluba ielā 4, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

28. Par zemes vienību „Ceptuve”, Alojas pagastā, “Dīķis”, “Zeme pie Parkām”, Braslavas pagastā, “Birztalas 1”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā daļu iznomāšanu

29. Par zemes gabalu Salacas iela 2, Staicelē un Vītiņi, Brīvzemnieku pagastā iznomāšanu

30. Par zemes gabalu Ausekļi, Grietas, Lejas, Vinteri, Eglītes, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanudocx

31. Par zemes vienības Dzirnavu iela 14, Staicelē, Limbažu novadā daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0133 Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0125 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

35. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

37. Par pašvaldībai piekrītošā apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1424, „Pūpoli 37”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

38. Par nedzīvojamās telpas Nr. 52 nomas līguma termiņa pagarināšanu Jūras ielā 58, Limbažos

39. Par nekustamā īpašuma – Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā, telpas Nr.37 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma – Pasta ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, tirdzniecības vietu Nr. 36 un Nr.37 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Priežsaulītes” ar kadastra Nr. 6664 010 0302 daļas Lādezerā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu un apbūves tiesību līguma slēgšanu

42. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 

2022. gada 18. maijs 13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Skultes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu

3. Par Limbažu novada domes 24.09.2020. lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Viļķenes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” atcelšanu

4. Par Limbažu novada teritorijas daļas (Limbažu pilsēta, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts, Katvaru pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts, Skultes pagasts, Pāles pagasts, Alojas pilsēta, Alojas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Braslavas pagasts, Staiceles pilsēta un Staiceles pagasts) teritorijas plānojuma līdz 2049.gadam izstrādes uzsākšanu

5. Par konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā”  pieteikumu iesniegšanas otro kārtu

6. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022.gada 24. marta lēmumā Nr.328 “Par tirgu un tirdziņu organizēšanu Limbažu pilsētā 2022.gadā” (sēdes protokols Nr.3, 97.§)

7. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” nolikuma apstiprināšanu

8. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

9. Par projekta  „Zini, sargā un copē!”  iekļaušanu 2022.gada budžetā

10. Par projektu “Zivju resursu aizsardzība Āsteres ezerā”, “Videonovērošanas sistēmas papildināšana Salacas upes zivju resursu aizsardzībai”,  “Ozolmuižas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” iekļaušanu 2022.gada budžetā

11. Par konceptuālu atbalstu automašīnu iegādei

12. Par Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra pārcelšanu uz Limbažu Galvenās bibliotēkas telpām

13. Par nekustamā īpašuma “Priežsaulītes” ar kadastra Nr. 6664 010 0302 daļas Lādezerā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu un apbūves tiesību līguma slēgšanu

14. Par Salacgrīvas kultūras centra telpu nomas maksas, pakalpojumu un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu

15. Par nedzīvojamās telpas Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par apbūvēta zemes gabala Kalngumži, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa iela 7A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

18. Par daļu no zemes gabala Ezera iela 11, Liepupē, Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā un Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu

19. Par zemes gabala Niedru iela 5, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

20. Par 2015.gada 9. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8.2.1/53 laušanu Meža ielā 4, Tūjā Liepupes pagastā, Limbažu novadā

21. Par apbūvēta zemes gabala Meža ielā 4, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezers”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu

23. Par nekustamā īpašuma Ābeles-9, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

24. Par nekustamā īpašuma “Mazsunīši”, Alojas pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

25. Par zemes gabalu Ausekļi, Grietas, Lejas, Vinteri, Eglītes, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanudocx

26. Par zemes vienības Dzirnavu iela 14, Staicelē, Limbažu novadā daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0133 Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0125 Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270 Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

32. Par pašvaldībai piekrītošā apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1424, „Pūpoli 37”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

33. Par nedzīvojamās telpas Nr. 52 nomas līguma termiņa pagarināšanu Jūras ielā 58, Limbažos

34. Par nekustamā īpašuma “Puriņi 2”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 003 0249, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma – Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā, telpas Nr.37 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma – Pasta ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, tirdzniecības vietu Nr. 36 un Nr.37 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

37. Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanu Alojas apvienības pārvaldē un iestādēs

38. Par finansējuma iekļaušanu Liepupes pamatskolas budžetā un novirzīšanu mācību līdzekļu iegādei

39. Par Limbažu novada pašvaldības iestādes- Liepupes pamatskolas- dalību Eiropas Savienības Erasmums+programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 201-2PL01-KA220SCH000050266 “Ecogames in my Curriculum”.

40. Par Limbažu novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem

41. Informācijas

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

2022. gada 24. maijs plkst.13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par grozījumiem Limbažu novada budžetā, sadaļā pasākumi

3. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

4. Par atļauju A.Zundei savienot amatu ar Kora "Pernigele" vadītājas pienākumiem

5. Par finansējuma pārcelšanu Alojas kultūras nama pasākumiem

6. Par ēdināšanas maksu Limbažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādē, kur pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs

7. Par ēdināšanas maksu Limbažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādē, kur pakalpojumu nodrošina pašvaldības iestāde

8. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēm ēdināšanas izdevumu dotēšanai no 2022. gada 1. septembra

9. Par nodibinājuma “Nacionālais sporta centrs “Staicele” priekšlikuma- par Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas pārņemšanas Limbažu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā- izskatīšanu

10. Par Limbažu novada Izglītības pārvaldes dalību ERASMUS+ programmas projektos “A.I.M. at Real Life’s Change” un “A.I.M. at Culture, Languages, Body and Mind”

11. Par Limbažu novada domes 24.03.2022. lēmuma Nr. 252 “Par Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu darba laiku 2022. gada vasaras mēnešos” (protokols Nr.3, 21.) grozījumu

12. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

13. Par nekustamā īpašuma Garumi 28, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

14. Par grozījumiem 2020.gada 11.marta līgumā Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu un 2020.gada 16.marta zemes nomas līgumā Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO BALTIC”

15. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Dokumentu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

16. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

17. Informācijas

 

Apvienotā komiteju sēdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs