Ielas un ceļi Limbažu novads Remontdarbi
cels jura1

Noslēdzoties būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī Atklātajiem konkursiem par būvuzraudzību un būvniecību, š.g. 21.martā Limbažu novada pašvaldība iesniedza pieteikumu investīciju projektu “Jūras ielas pārbūve Limbažos” atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”.

Līdz ar būvniecībai labvēlīgāku laika apstākļu iestāšanos, kā arī faktu, ka vēl arvien projekta pieteikums uz mērķdotāciju pašvaldībām atrodās izvērtēšanā, tika uzsākts darbs pie alternatīva finansējuma saņemšanas. Līdz ar to 2022.gada 26.maija domes sēdē tika lemts par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē atbilstoši Ministru Kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kurā bija iespēja pretendēt uz finansējumu 855 519,65 EUR apmērā, ko nācās atcelt, saņemot pozitīvo ziņu.

Īsi pēc maija sēdē pieņemtā domes lēmuma, Ministru kabinets 2022.gada 31. maijā apstiprināja rīkojuma projektu (prot. Nr. 29 77. §) “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”, kura ietvaros Limbažu novada pašvaldībai tika apstiprināts investīciju projekts “Jūras ielas pārbūve Limbažos” 1 298 092,02 EUR apmērā, t.sk. Valsts budžeta finansējums 1 103 378,22 EUR.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 453 512,50 EUR. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir 12 mēneši.

Būvdarbus objektā veiks : SIA “Limbažu ceļi”

Būvdarbu būvuzraudzību veiks: SIA “Somniar”

Projektētāji un autoruzraugi: SIA “BM-projekts”

Ņemot vērā projekta kopējās plānotās izmaksas un pašvaldībai pieejamo mērķdotācijas apmēru, rasts risinājums kā pasūtītāju iesaistīt arī pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Limbažu siltums”, kas realizētu investīciju projekta daļu – daļēju ūdensapgādes tīklu izbūvi. Lai SIA “Limbažu siltums” projekta ietvaros realizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, kapitālsabiedrībai nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Limbažu novada pašvaldības galvojumu.

Kopumā projekta realizācija būs liels izaicinājums gan pašvaldībai, gan komersantiem, kā arī Limbažu iedzīvotājiem un viesiem. 2022.gadā nepieciešams apgūt 65% no piešķirtās mērķdotācijas, līdz ar to aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem un jautājumu gadījumā vērties pašvaldībā. Centīsimies Limbažu pilsētai dzimšanas dienā dāvāt skaistu, sakoptu, sakārtotu pilsētas vidi!

Attīstības un projektu koordinatore