Aktualitātes
NĪN

Nekustamā īpašuma nodokļu likmes Limbažu novadā 2024.gadā

Būvēm, kuru celtniecībā pārsniegts noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī graustiem, vidi degradējošām būvēm - paaugstināta NĪN likme 3% no kadastrālās vērtības (KV).

NĪN likme 1,5% apmērā no objekta KV, dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie NĪN objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja objektā 2024.gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai. 1.5 % likme neattieksies uz 2024.gadā iegūtu īpašumu izsoles rezultātā, privatizētu vai atsavinātu valsts vai pašvaldības īpašumu, noslēgtu īres līgumu, reģistrētu jaunu objektu, jaunbūvi, dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2; ja beigušās tiesības uz atbrīvojumu no NĪN maksāšanas pienākuma, ja taksācijas gada laikā tiek veikts NĪN pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība.

Ar NĪN tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2.. Dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kuras ir mazākas par 25 m2, neapliek ar nodokli.

Pēc Lauku atbalsta dienesta Limbažu novada pašvaldībai iesniegtās informācijas, neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa (kopējo) likmi 3 % apmērā.

Vairāk informācijas par NĪN likmēm Limbažu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Limbažu novadā"  https://www.limbazunovads.lv/lv/konsolideti-saistosie-noteikumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Limbažu novadā 2024.gadā

Personām, kuras pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, Limbažu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums tiek piešķirts Limbažu novadā deklarētām fiziskām personām un juridiskām personām, no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par vienu, Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām vai dzīvokļa īpašumu, kā arī individuālajai dzīvojamajai mājai vai dzīvokļa īpašumam piekritīgo zemi, ja tās platība nepārsniedz1 ha, ar nosacījumu, ka minētais nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskai darbībai vai iznomāts citām personām.

Atvieglojums tiek piešķirts šādā apmērā un kārtībā:

 • personām ar I grupas invaliditāti - 50% apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām);
 • personām ar II grupas invaliditāti - 25% apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personā.);
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem noteikta invaliditāte - 50 % no aprēķinātās NĪN summas (jāiesniedz iesniegums pirmo reizi pieprasot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un dalībnieka apliecības kopija);
 • nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru aizgādnībā ir persona ar I invaliditātes grupu vai kuru apgādībā ir persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti - 50 % no aprēķinātās NĪN summas. (Pašvaldībā jāuzrāda invaliditātes statusu pierādošu dokumentu vai jāiesniedz tā kopiju un jāiesniedz iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām);
 • vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku - laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku - 50 % no aprēķinātās NĪN summas (Iesniegums ar apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un tas nav iznomāts citām personām.);
 • pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī ir sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, dzīvokļa īpašumu un piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha, uz kuras atrodas šīs ēkas un dzīvokļa īpašums, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai iznomāts - 50 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Iesniegums nav jāiesniedz, atlaide tiks piemērota automātiski)
 • fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā esoša ēka vai ēkas daļa taksācijas gadā ir cietusi ugunsgrēka rezultātā - 90 % apmērā no taksācijas gadā un 70 % apmērā no nākamajā gadā aprēķinātā NĪN par ēku vai ēkas daļu, kas cietusi ugunsgrēka rezultātā. (Jāiesniedz iesniegums, VUGD izziņa par konstatēto faktu);
 • maznodrošinātām personām (mājsaimniecībām), kurām Limbažu novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi - 50 % apmērā no NĪN summas, par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam. (Jāiesniedz iesniegums)
 • maznodrošinātām personām (mājsaimniecībām), kurām Limbažu novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (mājsaimniecības) statusu, par to īpašumā esošo zemi - 50 % apmērā no NĪN summas (izņemot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi), par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam. (Jāiesniedz iesniegums)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums Limbažu novadā deklarētām fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), juridiskām personām, kuru kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā ir NĪ  Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piešķirts no aprēķinātās NĪN summas par vienu īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kas atrodas Limbažu novada administratīvajā teritorijā, šādā apmērā un kārtībā:

 • ražošanas uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām pirmos trīs gadus piemēro NĪN atlaidi 90 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);
 • ražošanas uzņēmumiem par atjaunotām ēkām (būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi mainot vai nemainot būves apjomu) pirmajā gadā pēc nodošanas ekspluatācijā piemēro NĪN atlaidi 50 % apmērā, bet otrajā gadā 25 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas. (Jāiesniedz iesniegums, akts par būves nodošanu ekspluatācijā, izziņa par darbinieku skaitu);
 • ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, (piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas un u.tml.), ja tajās notiek pamatražošana, tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas, ja uz taksācijas gada 30. jūniju izpildās šādi nosacījumi: saglabāta ražošana; investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. jūlija līdz tekošā taksācijas gada 30. jūnijam; saglabātas darba vietas virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā. (Jāiesniedz iesniegums,izziņa);
 • viesnīcu ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kafejnīcu, restorānu, viesu namu un citu sabiedriskās ēdināšanas ēkas vai telpu grupas - uzņēmumiem un fiziskajām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, tai skaitā zeme uz kuras ir ēkas, kuru lietošanas veids ir viesnīca (viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas)), tiek piemērota NĪN atlaide 25 % apmērā no aprēķinātās NĪN summas. (Jāiesniedz iesniegums, NĪN parāds nedrīkst pārsniegt 150 EUR ).
 • saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss saskaņā ar Sociālā
  uzņēmuma likumu, par sociālās uzņēmējdarbības nodrošināšanai izmantojamo nekustamo īpašumu – par
  ēkām un tām piekritīgo zemi. tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90 % apmērā no taksācijas
  gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu (nomā vai īpašumā), kas
  tiek izmantots darbības nodrošināšanai, iesniedzot iesniegumu;
 • uzņēmumiem, organizācijām, biedrībām vai nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma
  organizācijas statuss, kas nodarbojas ar dzīvnieku tiesību aizsardzību Latvijā, labdarību tiek piemērota
  nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
  nodokļa summas par nekustamo īpašumu (nomā vai īpašumā), kas tiek izmantots darbības nodrošināšanai,
  iesniedzot iesniegumu; 

Fiziskām un juridiskām personām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienam nekustamajam īpašumam (saskaņā ar 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 20, “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” 1. daļas 1. punktu) par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu 50% apmērā no NĪN summas.

Ja Nodokļa maksātājs atbilst vairākām kategorijām, kam ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus, Limbažu novada pašvaldība piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, vislabvēlīgākajam nosacījumam, saskaņā ar Nodokļa maksātāja iesniegumu.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu iesniegumu veidlapas Limbažu novada pašvaldības mājaslapā https://www.limbazunovads.lv/lv/pakalpojumi/nekustama-ipasuma-nodoklu-atvieglojumu-pieskirsana-limbazu-novada-pasvaldiba vai klientu apkalpošanas centros.

Vairāk informācijas par NĪN atvieglojumiem Limbažu novada domes 2023.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā”: https://www.limbazunovads.lv/lv/konsolideti-saistosie-noteikumi

Banku konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

A/S CITADELE banka: LV69PARX0012607210001

A/S SWEDBANK: LV02HABA0551027614232

A/S LUMINOR banka: LV18RIKO0002930193823

A/S SEB banka: LV09UNLA0050018498880

 

Informāciju sagatavoja

Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas vadītāja L.Viļčinska

Saņem paziņojumus par Nekustamā īpašuma nodokli elektroniski!