Attīstība Teritorija
ter plan1

Notikusi Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakcijas sabiedriskā apspriede

25.martā Limbažos notika Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

SECAP ir plānošanas dokuments, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi piecos galvenajos sektoros: pašvaldības infrastruktūra, mājokļi, transports un mobilitāte, enerģijas ražošana un citi pakalpojumi, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Attīstības un projektu koordinatore Iveta Umule sabiedriskās apspriedes laikā prezentēja plānošanas dokumenta enerģētikas mērķus līdz 2030.gadam un plānotos pasākumus. Galvenie ieguvumi: enerģijas patēriņa samazinājums, atjaunotas pašvaldību un daudzdzīvokļu ēkas, uzlabots ielu apgaismojums, samazināti siltumenerģijas zudumi tīklos, apzinātas enerģētiskai nabadzībai pakļautās mājsaimniecības, informēti un iesaistīti iedzīvotāji un uzņēmumi, uzlabota novada infrastruktūra.

Ar Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakciju ir iespējams iepazīties:

  • Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.limbazunovads.lv/lv;
  • Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  • Limbažu novada pašvaldības Limbažu, Salacgrīvas un Alojas apvienības pārvaldes pilsētu un pagastu pakalpojumu sniegšanas centros darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Aicinām izteikt priekšlikumus līdz 5.aprīlim, tos adresējot Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas Attīstības un projektu koordinatorei Ivetai Umulei: iveta.umule@limbazunovads.lv.  Iesniegumus iespējams iesniegt arī Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, 1.stāvā vai sūtot pa pastu.

 

publiska app