Ielas un ceļi
Pēc būvniecības darbu noslēgšanās Jūras iela kļūs ērtāka un drošāka gan gājējiem, gan autobraucējiem

Ņemot vērā to, ka esošais Jūras ielas un gājēju ietvju segums ir nolietojies un vietām bojāts, nav nodrošināta atbilstoša lietus ūdens novadīšana un atsevišķos posmos nolietojusies arī apgaismojuma infrastruktūra, Limbažu novada pašvaldība 2020. gada 17. decembrī noslēdza līgumu par būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības veikšanu Jūras ielai Limbažos.

633 metrus garajā Jūras iela posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai, Limbažu novada pašvaldība, sadarbībā ar projektētāju, paredzēja vairākus risinājumus, lai Jūras iela būtu ērtāka un drošāka gan gājējiem, gan autobraucējiem:

 • Ielai tiks izveidots konstants platums 6 metri, saglabājot divas braukšanas joslas, kā arī atjaunots brauktuves segums.
 • Pie gājēju pārejas uzstādīts papildus apgaismojums un izveidota drošības sala, lai gājēju pārejas šķērsošana pie Jūras iela 2 būtu drošāka.
 • Vietās, kur tas iespējams, gājēju ietves tiks paplašinātas līdz 2 metriem, lai ietve būtu pēc iespējas pieejamāka, drošāka un ērtāka vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un pārējiem gājējiem. Ietvēm paredzētas arī seguma vadlīnijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
 • Ģildes un Mūru ielām posmos no Parka ielas līdz Jūras ielai noteikta vienvirziena kustība.
 • Tiks saglabātas visas nobrauktuves uz ēkām un īpašumiem.
 • Pie Jūras ielas 19 uzstādīts soliņš un atkritumu urna.
 • Pie Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas uzstādīta aizsargbarjera.
 • Ceļa zīmes no ēku sienām tiks demontētas, uzliekot tās uz jauniem balstiem. Ceļa zīmju stabi tiks krāsoti apgaismojuma stabu krāsā, lai saglabātu vienotu stilu.
 • Veikta inženierkomunikāciju – apgaismojuma un ūdensvada pārbūve. Paredzēta arī lietus ūdens kanalizācijas uztvērējaku atjaunošana. Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, tiks veikta arī sadzīves kanalizācijas izpēte. Pēc kanalizācijas tīklu izpētes rezultātu saņemšanas, vēl tiks lemts par to vai nepieciešama kanalizācijas tīklu pārbūve.
Pārbūvējot Jūras ielu, maksimāli tiks saglabāti visi koki. Projekta ietvaros paredzēts nozāģēt vienu koku, pretī Jūras ielai 40, par ko veiktas konsultācijas ar arboristu. Pie ēku sienām tiks uzstādītas divas laternas, ņemot par paraugu jau esošās, kas atrodas vecpilsētas centrā.

11. martā Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors Māris Beļaunieks tiešsaistē organizēja sanāksmi, lai iedzīvotājus informētu par Jūras ielas projektēšanas gaitu, plānotajiem risinājumiem un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

Iedzīvotājiem attiecībā uz Jūras ielas pārbūvi bija vairāki priekšlikumi:

 • Jūras ielu pārveidot par velo un gājēju ielu;
 • Ātrumu samazinošu vaļņu un paaugstinātu iebrauktuvju izbūve;
 • Ātrumu ierobežojošo zīmju uzstādīšana;
 • Seguma vadlīnijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
 • Gājēju pārejas izveide posmā pie Jaunās ielas;
 • Mazā formāta ceļa zīmju izmantoša u.c. priekšlikumi.
Pēc iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanas, Jūras ielas pārbūves projektā tika iekļauti papildu risinājumi, tomēr, ne visus priekšlikumus bija iespējams ņemt vērā. Veicot ielas pārbūvi jāņem vērā gan gājēju, gan auto braucēju intereses, gan arī drošības aspekts.

Viens no priekšlikumiem, kuru attiecībā uz Jūras ielu neatbalstīja, ir ielas slēgšana transportam, pārveidojot to par velo un gājēju ielu, transporta satiksmi virzot pa apvadceļu. Pa Jūras ielu pārvietojas ne tikai vieglās automašīnas, bet arī sabiedriskais transports un tūristu autobusi.

Cilvēki ar sabiedrisko transportu brauc gan uz poliklīniku, gan Limbažu slimnīcu. 2020. gada nogalē pašvaldība Cēsu ielā izbūvēja sabiedriskā transporta apstāšanās vietu, lai iedzīvotājiem no attālākām apdzīvotām vietām būtu vieglāk un ērtāk nokļūt ārstniecības iestādēs. Jūras ielas slēgšana sabiedriskajam transportam ierobežotu arī tūrisma autobusu iebraukšanu pilsētā. Jāņem vērā, ka ikviena pilsēta ir ieinteresēta tajā, lai tūristi to apmeklētu pēc iespējas vairāk un ar ērtu piekļuves iespēju apskates vietām.

Atbalstu neguva arī priekšlikums par ātrumu samazinošu vaļņu un paaugstinātu iebrauktuvju izbūvi. Latvijas valsts standarts ceļu projektēšanā, tādās ielās kā Jūras iela, neiesaka veidot ātrumu samazinošus vaļņus. Arī iebrauktuves tiks veidotas pazeminātas, saglabājot vienotu stilu visā pilsētā. Iebrauktuvju šķērsojumos, paredzot paaugstināto gājēju ietvi, 12 cm pacēluma dēļ būtu nepieciešams lielāks ātrums to pārbraukšanai, turklāt ziemas periodā tas var radīt auto izslīdēšanas riskus. Arī ielas šķērsojums būtu apgrūtināts. Nogriešanās iebrauktuvēs paaugstināto gājēju ietvju vietās būtu bīstama.

Arī priekšlikums par transporta līdzekļu braukšanas ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h, mazāka izmēra ceļa zīmju uzstādīšanu un gājēju pārejas izveidi posmā pie Jaunās ielas, netika atbalstīts.

Jūras ielas satiksmes intensitāte nav tik liela, lai tajā uzstādītu ierobežojumus. 30 km/h ierobežojums varētu būt ap vecpilsētas centru. Šis priekšlikums tiks vērtēts Baumaņu Kārļa laukuma attīstības kontekstā. Mazāka izmēra ceļa zīmju uzstādīšana tiek akceptēta tikai vietās, kur ir braukšanas ātruma ierobežojums 30 km/h. Savukārt gājēju pārejas izveide pie Jaunās ielas varētu paaugstināt satiksmes bīstamību. Latvijas valsts standarts ceļu projektēšanā nerekomendē veidot gājēju pārejas vietās, kur gājēju plūsma stundā nesasniedz 50-60 cilvēkus. 17. martā, mērot satiksmes intensitāti, tika konstatēts, ka 2 stundu laikā pa Jūras ielu pilsētā iebrauca 138 auto, no pilsētas izbrauca 73 auto, pārvietojās 34 gājēji.

Atbalstīts tika priekšlikums noteikt, ka Jūras ielas posmos no Jaunās ielas līdz Ezeru ielai un no Dārza ielas līdz Mūru ielai ir atļauts apstāties, taču stāvēt – aizliegts.

Ielas garumā, abās ielas pusēs, gājēju ietvēs tiks izbūvēts taktīlais bruģis, padarot gājēju ietves pielāgotas arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Ielas apgaismojums tiks uzstādīts uz vēsturiska tipa balstiem, bet vēl tiks veikti aprēķini par nepieciešamo gaismas intensitāti un stabu daudzumu. Apgaismojumu, ar pie sienām stiprināmiem gaismekļiem, plānots attīstīt posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Dārza ielai.

Sākotnējā projektā plānotās atkritumu urnas un barjeras tiks aizstātas ar vecpilsētas stilam piemērotākām.

Pie Limbažu Mūzikas un Mākslas skolas tiks saglabāts soliņš un uzstādīta barjera, bērnu izlaišanu no automašīnām organizējot pie skolas teritorijas iebrauktuvēm.

Lietus ūdens savākšanu organizēs izbūvējot teknes un ūdeni novadot uz ielu vietā, kur ēkas īpašnieks ir nodrošinājis to savākšanu.

Jūras ielas pārbūves projektā paredzēta arī sakaru kanalizācijas (gofras) izbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai. Sakaru kanalizācija nepieciešama, lai nodrošinātu Limbažu novada pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas sistēmas darbību un tālāku attīstību, tajā skaitā plānotajā rotācijas aplī Sporta, Ievu un Jūras ielu krustojumā.

Risinājums veidot paaugstināto gājēju ietvi tiks paredzēts pie Baumaņu Kārļa laukuma pārbūves projekta, tādējādi iezīmējot vecpilsētas centru.

Papildus informējam, ka Limbažu novada pašvaldība veiks ceļu drošības auditu, lai Jūras ielas pārbūve notiktu atbilstoši ceļu lietotāju drošības prasībām un, lai esošo ceļu tīkls atbilstu satiksmes drošības prasībām, novēršot iespējamos ceļu satiksmes negadījumus.

Pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes, Limbažu novada pašvaldība organizēs atklātu konkursu Jūras ielas pārbūves darbu veikšanai.

Iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts” par 8591 EUR (t.sk. PVN).

Iepriekš jau informējām, ka Limbažu novada pašvaldība uzsāka Ievu ielas pārbūvi, tajā ieguldot finansējumu 1 022 915,85 EUR (ieskaitot PVN) apmērā. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju krustojumā ar Jūras, Sporta un Ievu ielu, Ievu ielas būvdarbu ietvaros tiks izbūvēts rotācijas aplis.
SIA "BM-projekts" 11. marta prezentācija par Jūras ielas pārbūvi.

11. marta informatīvās sanāksmes video ierakstu var noskatīties: https://youtu.be/nu4F6q2j2ZM


Informācija vēl var tikt precizēta!

Aija Kamala
Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste