Domes sēde Limbažu novads
dome ziema1
  • INFORMĒJAM, ka Limbažu novada domes sēdē ir pārtraukums un tā darbu atsāks 25.novembrī plkst.9.00

Sēdes tiešraidei varēs sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības YouTube kontā: https://youtu.be/zeQJCnk-Bns

 

24.novembrī Limbažos Rīgas ielā 16 plkst.10.00 notiks Limbažu novada domes sēde. Par konkrētiem sēdes lēmuma projektiem detalizētāk var uzzināt rakstot uz komunikacija@limbazunovads.lv

Sēdes tiešraidei varēs sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības YouTube kontā: https://youtu.be/p1nlpiIGw3E

 

LIMBAŽU NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma 6. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai nekustamā īpašuma “Grīviņi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606

4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66010050090, Baznīcas laukumā 1, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanas ierosinājumu

5. Par valsts budžeta mērķdotācijas piemaksu pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības budžetā

6. Par saņemto mērķdotāciju audžuģimenēm par bērnu uzturnaudas palielināšanu iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības budžetā

7. Par saņemto dotāciju iekļaušanu pašvaldības budžetā par veiktajiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumiem augustā un septembrī un par prognozēm 4.ceturksnī

8. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtā finansējuma Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredzētā atbalsta realizēšanai iekļaušanu Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā

9. Par saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā”” apstiprināšanu

10. Par līdzekļu precizēšanu ilgstošajai aprūpei 2022. gada 4. ceturksnī

11. Par Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes “Buratīno” maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

12. Par Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

13. Par Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

14. Par apģērbu žāvēšanas skapju iegādi pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”

15. Par papildus finansējumu Lādezera pamatskolai kokskaidu granulu iegādei

16. Par papildus finansējumu Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte”

17. Par robotu un interaktīvo ekrānu iegādi Alojas Ausekļa vidusskolai

18. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada Izglītības pārvaldei līdzfinansējuma nodrošināšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

19. Par Limbažu novada Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu

20. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un likmju 2022.gada sarakstā

21. Par papildus pedagoga darba slodzes un finansējuma piešķiršanu Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksai

22. Par papildus finansējumu skolēnu pārvadājumu transportam Liepupes pamatskolai

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Limbažu kultūras nama ugunsdrošības sistēmas sakārtošanai

24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu

25. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 32 “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” apstiprināšanu

26. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” apstiprināšanu

27. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai

28. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas ieņēmumu daļas izmaksas pārvirzīšanu

29. Par nekustamā īpašuma Orhidejas, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 14, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Jūras iela 11-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 15A, Salacgrīvā, Limbažu novadā atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

35. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu īpašumā Sarmi, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, atkārtotas izsoles rīkošanu elektroniskā izsoļu vietnē, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

36. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu īpašumā Vabriči, Ainažu pagastā, Limbažu novadā, atkārtotas izsoles rīkošanu elektroniskā izsoļu vietnē, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

37. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu īpašumā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, atkārtotas izsoles organizēšanu elektroniskā izsoļu vietnē, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

38. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mellenes”, Ainažu pagastā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Meža iela 4, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā pārdošanu par nosacīto cenu un pirkuma līguma noslēgšanu

40. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu

41. Par Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvaldes rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas apstiprināšanu

42. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Limbažu novada Skultes pagasta administratīvo teritoriju, slēgto izsoli

43. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022. – 2026.gadā”” apstiprināšanu

44. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņezerā 2022. – 2026.gadam”” apstiprināšanu

45. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2022. – 2026.gadam”” apstiprināšanu

46. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mazezerā 2022. – 2026.gadam”” apstiprināšanu

47. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Riebezerā 2022. – 2026.gadam”” apstiprināšanu

48. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 38 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvarezerā 2022. – 2027.gadam”” apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma “Pagalms pie Melderiem”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma “Stārķi 21”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.66800011652, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Jūras ielā 33, Limbažos, Limbažu novadā, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

52. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu par brīvu cenu

53. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66520050072, Priežu ielā 5, Priedēs, Katvaru pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

54. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 900 0145, “Stiene 3”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu

55. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1612, Garumi 5, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

56. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 010 0027, “Ozolaines ielas sakņu dārzi”, Limbažos, Limbažu novadā, daļas iznomāšanas termiņa pagarinājumu

57. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6688 004 0124 un 6688 004 0167, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļu iznomāšanu

58. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66010150165, Rīgas ielā 61A, Limbažos, Limbažu novadā, iznomāšanu

59. Par zemes gabalu Vilzēnu kūts un Vilzēnu māja, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

60. Par zemes gabala Kalniešu ferma, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

61. Par zemes vienības Zīles, Alojas pagastā, Limbažu novadā daļas 0,04 ha platībā iznomāšanu

62. Par zemes vienības Zīles, Alojas pagastā, Limbažu novadā daļas 0,01 ha platībā iznomāšanu

63. Par zemes vienības Beitēni, Alojas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0108 iznomāšanu

64. Par zemes Beitēni, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

65. Par zemes gabala Grūbes zeme, Staicelē, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

66. Par zemes gabalu Vītiņi, Stārastiņi un Pašvaldības zeme, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

67. Par zemes vienības Krasta ielā 2, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu

68. Par zemes vienības Vecsilnieki, Brīvzemnieku pagastā iznomāšanu

69. Par zemes vienības Jūras iela 52, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

70. Par zemes gabala Vilzēnu kūts, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 0,3 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

71. Par zemes gabalu Zuškalns un Imantas 4, Braslavas pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

72. Par zemes gabalu Mikas 2, Ķilas 1, Staiceles pagastā un Dzintari, Staicelē iznomāšanas termiņa pagarināšanu

73. Par zemes gabalu Linrūpnieki un Saliņas, Staiceles pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

74. Par zemes gabala Štākas, Braslavas pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

75. Par zemes gabala Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 0,5 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

76. Par zemes gabala Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 0,13 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

77. Par zemes gabala Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā 0,3 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

78. Par zemes gabala Skolas ielā 3A, Alojā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

79. Par zemes gabala Rūsiņi, Alojas pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

80. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 28-7, Staicelē nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

81. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 27-7, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

82. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 24-8, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

83. Par nekustamā īpašuma Nākotnes 5-3, Puikules stacijā, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

84. Par Rail Baltica Tūjas mobilitātes punktu

85. Par zvejas rīku limitu piešķiršanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu Limbažu novadā (Salacgrīvas pagastā, Ainažu pagastā, Liepupes pagastā)

86. Par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvaldes (Salacgrīvas pagasta, Ainažu pagasta, Liepupes pagasta) rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma projekta un izsoles komisijas apstiprināšanu

87. Par rūpnieciskās zvejas līguma pagarināšanu ar SIA "MISTRALS"

88. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar IK “KUIVIŽKRASTS”

89. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar SIA "BAŅĶIS"

90. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar IK “ULDIS-K”

91. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar Zv/S "BUTE"

92. Par nekustamā īpašuma “Atvases” – 8, Staiceles pagasta, Limbažu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

93. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē “Saulkalni 1” , Katvaru pagastā, Limbažu novadā

94. Par konceptuālu atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projektam "Peldoša laivu novietne"

95. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības "Kuivižu jahtklubs" projektam "Jaunas buru laivas klases attīstība piejūrā"

96. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Salacgrīvas ūdens sporta atpūtas biedrība” projektam "Piekrastes airēšana Salacgrīvā"

97. Par projekta “Vides dizaina elementa (Bocmaņa skulptūras) izveide” finansējuma pārcelšanu uz 2023.gadu

98. Par finansējuma pārcelšanu uz 2023. gadu dokumentālās filmas par Salacu izveidei

99. Par konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā” finansējumu

100. Par projekta “Radīts Limbažu novadā tirdzniecības vietas izveide” sagatavošanu un iesniegšanu

101. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā

102. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā” iekļaušanu 2022.gada budžetā

103. Par finansējumu prioritārajam investīciju projektam “Zvejnieku parka estrādes pārbūve”

104. Par papildus finansējuma piešķiršanu Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centram

105. Par papildus finansējuma piešķiršanu Umurgas pagasta iestādēm siltumenerģijas izdevumiem

106. Par nedrošo (šaubīgo) debitoru un nekustamo īpašumu nodokļa parādu norakstīšanu izslēgšanu no bilances

107. Par finansējuma piešķiršanu bankas komisijas maksām

108. Par finansējuma iekļaušanu 2023. gada budžetā

109. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „SIA “Skultes doktorāts” veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai

110. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „SIA “Vidrižu doktorāts” veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai

111. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr.592 “Par ēdināšanas maksu Limbažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādē, kur pakalpojumu nodrošina pašvaldības iestāde”

112. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr.591 “Par ēdināšanas maksu Limbažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādē, kur pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs” (prot. Nr.6, 86.)

113. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 43 “Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu

114. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

115. Par Sporta un kultūras centra “Vidriži” maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

116. Par pašvaldības aģentūras “ALDA” likvidāciju

117. Par konceptuālu atbalstu Limbažu Galvenās bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas VKKF mērķprogrammā “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”

118. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Limbažu siltums” pamatkapitāla palielināšanu

 

!PĀRTRAUKUMS! - domēs sēde atsāksies 25.novembrī plkst.9:00

 

119. Par neizmantotā finansējuma “Bērnu un jauniešu nometņu” līdzfinansējumam iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības budžeta rezerves fondā

120. Par finansējuma pārvirzīšanu Limbažu novada sporta skolas budžetā

121. (komitejās neizskatīts jaut.) Par piešķirtā finansējuma mērķa maiņu

122. (komitejās neizskatīts jaut.) Par nedzīvojamo telpu “Pagastmāja”, Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA "Skultes doktorāts"

123. (komitejās neizskatīts jaut.) Par nedzīvojamo telpu Zāles ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Iespēja visiem”

124. (komitejās neizskatīts jaut.) Par nedzīvojamo telpu Zāles ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Mega Sargs”

125. (komitejās neizskatīts jaut.) Par nedzīvojamo telpu Baumaņu Kārļa laukumā 1, Limbažos, Limbažu novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”

126. (komitejās neizskatīts jaut.) Par nedzīvojamo telpu “Pagastmāja” Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu ar VAS “Latvijas Pasts”

127. (komitejās neizskatīts jaut.) Par finansējumu pārvirzīšanu projektiem

128. (komitejās neizskatīts jaut.) Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Limbažu novada pašvaldības 2022. gada budžetu”” apstiprināšanu

129. (papildu d.k. jaut.) Par Salacgrīvas vidusskolas finansējuma pārvirzīšanu uz 2023. gada budžetu - datortehnikas iegādei un datorklases izveidei

130. (papildu d.k. jaut.) Par finansiālu atbalstu SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” 2022. gada mācību - treniņu nometnēm

131. (papildu d.k. jaut.) Par projekta “Salacas upes zivju resursu aizsardzības uzlabošana” iekļaušanu 2022.gada budžetā

132. (papildu d.k. jaut.) Par projekta "Salacgrīvas muzeja pastāvīgās izstāžu zāles sagatavošana pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība”” īstenošanu

133. (papildu d.k. jaut.) Par Sporta un kultūras centra “Vidriži” vadītāja iecelšanu amatā

134. Informācijas. Starpziņojums par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes gaitu. Informē I. Millere

135. Informācijas. Starpziņojums par Limbažu novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes gaitu. Informē B. Martinsone

136. Informācijas. Starpziņojums par Limbažu novada Izglītības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes gaitu. Informē S. Upmale

137. Informācija par iepriekšējā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

 

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs