Statuss:
Atvērts
gaisma1

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/9

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” ir  izvērtējusi Limbažu novada pašvaldības projektu iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/9 atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem, un lēmusi apstiprināt Projekta iesniegumu, nosakot, ka:

 1. ja Pašvaldība MK noteikumu Nr. 454 47. punktā noteiktā kārtībā noslēdz līgumu ar Fondu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesnieguma (identifikācijas Nr. EKII-7/9) (turpmāk – Projekts) īstenošanu, tam jāsasniedz rādītājs oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa – vismaz 42,13360 tonnas CO2 gadā;
 2. Projektam apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir ne lielākas par 351 375,59 euro.
 3. Projektam apstiprinātais EKII finansējums ir ne lielāks par 59,000001% no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk par 207 311,60 euro pie nosacījuma, ja Projekts tiek ieviests ievērojot MK noteikumu Nr. 454 prasības.
 4. Projektam apstiprinātais Projekta iesniedzēja līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 40,999999% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i., ne mazāk par 144 063,99 euro.
 5. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 0,00 euro.

Projekta ietvaros Limbažos, Bīriņos, Viļķenē, Pālē, Umurgā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. Esošo nātrija gāzizlādes tipa gaismekļu demontāža.
 2. Jaunu LED gaismekļu un viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un montāža:
  1. Gaismu izstarojošas diodes (LED) ar jaudu no 21 W līdz 102 W, kopumā nomainot esošos nātrija gāzizlādes tipa 475 gaismekļus;.
  2. Segmenta kontrolieru uzstādīšana -25 gab.;
  3. Gaismekļu kontrolieri ar kustību sensoriem- 475 gab.;
  4. Viedā apgaismojuma vadības sistēma, licence, tostarp mākoņserviss, lai nodrošinātu viedo pilsētvides tehnoloģiju darbību.
 3. Projekta publicitātes pasākumi.
ekii